Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Undervisning i iværksætteri

Erhvervsstyrelsen har haft en ansøgningsrunde for landsdækkende projekter, der gennem implementering og udvikling af undervisning i iværksætteri skal resultere i flere selvstændige. 

I Danmark får få studerende undervisning i iværksætteri, når man sammenligner med resten af EU. Samtidig starter tre gange så mange studerende egen virksomhed, når de har fået undervisning i entreprenørskab.

Erhvervsstyrelsen har derfor haft åbent for projektansøgninger, der med en landsdækkende uddannelsesindsats vil øge antallet af iværksættere. EU's Socialfond investerer i alt 17 mio. kr. i indsatsen. 

Programmet - kort fortalt

Projekterne skal munde ud i, at de studerende gennem deres uddannelsesforløb dels tilegner sig iværksætterkompetencer, dels i højere grad får lyst til at etablere egen virksomhed. Der skal være tale om ny og forbedret undervisning, som ikke allerede er en del af den almindelige undervisning. Indsatsen skal være målrettet unge på gymnasier eller afsluttende uddannelser for at sikre effekt i form af opstart af nye virksomheder. Der kan ikke ydes støtte til aktiviteter i folkeskolen.

Aktiviteter kan fx være:

  • Udvikling og implementering af undervisningsforløb, der målretter undervisningen på erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser mod etablering af egen virksomhed, og opbygning af iværksætterkompetencer.
  • Udvikling og implementering af uddannelses- og undervisningsforløb, fx i regi af studentervæksthuse og innovation camps, som kan tilbyde innovative opkvalificeringsforløb i samarbejde med virksomheder.
  • Opkvalificering af lærere på erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser og opfølgning i form af gennemførte forløb, hvor de opkvalificerede lærere underviser.

Ansøgningsmateriale og uddybende information

Ansøgning

Ansøgningsfristen var 6. oktober 2017 kl. 12.00.

Finansiering

Der er afsat i alt 17 mio. kr. til projekter under temaet. Den nationale pulje af strukturfondsmidler kan maksimalt yde EU-medfinansiering svarende til 50 pct. af et projekts samlede budget. Dermed skal den ansøgte EU-medfinansiering modsvares af et mindst lige så stort beløb i national finansiering, der forventes at komme fra partnerne i projektet, men også andre interesserede organisationer. Det forventes, at der under indsatsen gives EU-medfinansiering til én eller to ansøgere.  

Ansøgninger skal ligge inden for rammerne af socialfondsprogrammets prioritetsakse 1 "Iværksætteri og jobskabelse", indsatsområde b) Undervisning i iværksætteri.