Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Tiltrækning af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft med erhvervs- eller videregående uddannelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop åbnet for ansøgninger til en indsats, der skal øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft ved tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft med erhvervs- eller videregående uddannelse. Operatører kan søge om op mod 59,1 mio. kr. til at gennemføre indsatsen, som medfinansieres af EU's Socialfond og decentrale erhvervsfremmemidler.  

Baggrund

Den nuværende højkonjunktur og mangel på højtkvalificeret arbejdskraft medfører flaskehalse. Virksomheder på tværs af brancher risikerer at måtte takke nej til nye ordrer, hvilket er en bremseklods for udviklingen i den enkelte virksomhed og for dansk økonomi. 

I midtvejsevalueringen af den danske Socialfond peger COWI på, at behovet for kvalificeret arbejdskraft ikke alene kan opfyldes i kraft af ressourcerne på det danske arbejdsmarked og ved at opkvalificere den danske arbejdsstyrke. COWI fremhæver desuden, at der i strukturfondsregi er et uudnyttet potentiale for at styrke virksomhedernes muligheder for at tiltrække og fastholde kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.
Derfor indkalder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu ansøgninger fra operatører, der vil gennemføre en indsats, som kan medvirke til at styrke særligt SMV'ers mulighed for at tiltrække, modtage og fastholde kvalificeret udenlandsk arbejdskraft med erhvervs- eller videregående uddannelse. Indsatsen igangsættes under Socialfondens tema for ”Erhvervsfaglig uddannelse (voksne) og videregående uddannelser” og ligger i forlængelse af prioriteterne i Strategi for decentral erhvervsfremme 2019.

 

Tiltrækning af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft med erhvervs- eller videregående uddannelse

Målet med indsatsen er, at virksomheder ansætter kvalificerede udenlandske medarbejdere. Det kan være personer med en videregående uddannelse eller højtkvalificerede faglærte med særlige kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Desuden kan indsatsen bidrage til, at internationale studerende fastholdes i job i Danmark efter endt uddannelse.

Tilskudsberettigede udgifter kan fx være:

  • Udvikling og gennemførelse af tiltrækningsforløb fra udlandet, fx rekrutterings-kampagner og matchmaking
  • Udvikling og gennemførelse af introduktionsforløb målrettet udenlandske medarbejdere, fx introduktionsforløb til det danske arbejdsmarked, sprogkurser, on-boarding programmer og mentorordninger
  • Udvikling og afholdelse af forløb målrettet virksomhederne, der modner dem til at ansætte udenlandsk arbejdskraft, fx kulturforståelse
  • Forløb der øger fastholdelsen af internationale studerende i ansættelse efter endt studie
     

Ansøgningsmateriale, uddybende information og informationsmøder

Ansøgninger skal ligge inden for rammerne af socialfondsprogrammets prioritetsakse 4, investeringsprioritet 2 om erhvervsfaglig uddannelse (voksne) og videregående uddannelser.

 

Vi anbefaler, at I beskriver jeres projektidé og sender den til os, inden I ansøger. Skabelonen er et værktøj til dialog om jeres projektidé.

 

Erhvervsstyrelsen har afholdt informationsmøde om indsatsen den 1. og 2. juli 2019 og afholder også informationsmøde den 15. august 2019. 

Læs mere om informationsmøderne, og find link til tilmelding

Se præsentation fra informationsmøderne (pp)

 

 

Ansøgning

Ansøgning indsendes via det elektroniske ansøgningsskema. 

Åbn ansøgningsskemaet 

Ansøgningsfristen er den 10. september 2019 kl. 12.00. Ansøgninger forventes behandlet på mødet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 14. november 2019.

 

Finansiering

Et projekt vil blive finansieret med i alt op til 59,1 mio. kr., heraf op til 39,4 mio. kr. fra EU's Socialfond og op til 19,7 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler.
Der kan godt søges socialfondsmidler, uden at der samtidig søges decentrale erhvervsfremmemidler, men der kan ikke søges om decentrale erhvervsfremmemidler alene.
Der skal kun sendes én ansøgning, hvis man i ét projekt alene har aktiviteter, der skal foregå i en eller flere af regionerne Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Syddanmark og Bornholms regionskommune. Der kan søges om EU-tilskud op til max 50 pct. af et projekts samlede budget.
Region Sjælland er en såkaldt ”overgangsregion” i Europa. Der er ikke flere midler til rådighed for EU-tilskud til aktiviteter i Region Sjælland. Det skyldes, at de midler, der var afsat til Sjælland under dette indsatsområde, allerede er disponeret.
Der er 39,4 mio. kr. i EU-tilskud til aktiviteter i de øvrige regioner.
Den øvrige finansiering forventes at komme fra partnerne i projektet og decentrale erhvervsfremmemidler, men kan også komme fra stat, regioner, kommuner, organisationer, fonde mv.
Hvis et projekt indebærer statsstøtte i henhold til gældende EU-regler, kan den samlede EU-medfinansiering blive mindre end 50 pct.