Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Specialiseret rådgivning og støtte til vækstiværksættere

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop åbnet for ansøgninger til en iværksætterindsats, der skal øge antallet af iværksættere og forbedre overlevelsesraten. Indsatsen er målrettet iværksættere med et særligt skaleringspotentiale. Operatører kan søge om op til 30 mio. kr. til at gennemføre indsatsen, som medfinansieres af EU's Socialfond og decentrale erhvervsfremmemidler.  

Baggrund

I Danmark ligger antallet af nyetablerede virksomheder i forhold til aktive virksomheder omkring OECD-gennemsnittet og svarer til niveauet i de lande, vi normalt sammenligner os med. Til gengæld er overlevelsesraten for danske virksomheder efter det første år lavere end OECD-gennemsnittet. Antallet af vækstvirksomheder i Danmark er også lidt under OECD gennemsnittet. Derfor indkalder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu ansøgninger fra operatører, der vil gennemføre en indsats målrettet vækstiværksættere. Indsatsen skal øge antallet af iværksættere og forbedre overlevelsesraten. Operatøren kan fx være et erhvervskontor, en erhvervsorganisation eller et erhvervshus.

 

Specialiseret rådgivning og støtte til vækstiværksættere

Denne indsats retter sig mod iværksættervirksomheder med særligt skaleringspotentiale. Indsatsen skal tage afsæt i iværksætternes identificerede specifikke behov og udviklingsbarrierer, som adresseres gennem sammenhængende og intensive kompetenceudviklings- og rådgivningsforløb, der som udgangspunkt skal udføres af private rådgivere.

Indsatsen skal accelerere iværksætteres udvikling med henblik på at styrke deres konkurrencekraft. Indsatsen skal ske i tilknytning til de eksisterende private og offentlige inkubatormiljøer, acceleratorer mv. og være et supplement til de aktiviteter, der foregår i startup-økosystemerne i dag. Der forventes en indsats, der er særligt tilrettelagt med henblik på at accelerere iværksættervirksomhedernes udvikling.
Aktiviteter under indsatsen kan fx være:

  • Målrettet rådgivning til iværksættere, som har brug for bistand til fx videreudvikling af en forretningsidé. Det kan fx være længere individuelle forløb, træningscamps, vækstgrupper og sparring med serieiværksættere eller andre med lignende erfaring, hvor iværksætteren kan modtage rådgivning i takt med, at idéen udvikles. Som en del af rådgivningen kan indgå tilskud til iværksætterens tilkøb af specifik rådgivning.
  • Mentorordninger for iværksættere, der er i gang med eller som inden for de seneste tre år har etableret virksomhed.
  • Rådgivning eller mentorordning målrettet særlige grupper på baggrund af køn, etnicitet, handicap eller andre forhold, hvor et særligt behov er identificeret.
  • I projekter om rådgivning og mentorordninger kan iværksætterens aktiviteter støttes via facilitering af adgang til fysiske faciliteter, fx test- og prototypefaciliteter i erhvervsparker eller Fablabs. Her vil iværksætteren eventuelt også kunne få en fysisk nærhed til andre virksomheder eller offentlige institutioner. Finansieringen fra Socialfonden vil ikke gå til investeringen i fysiske faciliteter

 

Ansøgningsmateriale og uddybende information

Ansøgninger skal ligge inden for rammerne af socialfondsprogrammets prioritetsakse 1, der har til formål at øge antallet af iværksættere og øge jobskabelsen i virksomheder. I socialfondsprogrammet er der tre indsatsområder under prioritetsakse 1 (a, b og c), og ansøgninger skal ligge inden for indsats a, vejledning og støtte til iværksættere. 

Sekretariatet for Danmarks Erhvervsstyrelse holdt informationsmøde i Middelfart den 19. juni 2019. 

Vi anbefaler, at I beskriver jeres projektidé og sender den til os, inden I ansøger. Skabelonen er et værktøj til dialog om jeres projektidé.

 

Ansøgning 

Ansøgning indsendes via det elektroniske ansøgningsskema. 

Åbn ansøgningsskemaet 

Ansøgningsfristen er den 30. august 2019 kl. 12.00. 

 

Finansiering

 

Et projekt vil blive medfinansieret med op til 20 mio. kr. socialfondsmidler samt decentrale erhvervsfremmemidler op til 10 mio. kr.

Hvis en ansøgning vedrører aktiviteter i Region Sjælland og én eller flere af de øvrige regioner, skal ansøger indsende to ansøgninger: Én ansøgning for de aktiviteter, der skal foregå i Region Sjælland, samt én ansøgning for de aktiviteter, der skal foregå i resten af landet. For ansøgninger vedrørende aktiviteter i regionerne Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland, Hovedstaden og Bornholms Regionskommune gælder, at Socialfonden maksimalt kan finansiere 50 pct. af et projekts samlede budget, mens det for ansøgningen vedrørende aktiviteter i Region Sjælland gælder, at Socialfonden maksimalt kan finansiere 60 pct. af det samlede budget.

Der kan maksimalt søges om 3,3 mio. kr. i EU-tilskud til aktiviteter i Region Sjælland og 16,7 mio. kr. i EU-tilskud til aktiviteter i de øvrige regioner.

Den øvrige finansiering forventes at komme fra partnerne i projektet og decentrale erhvervsfremmemidler, men kan også komme fra stat, kommuner, organisationer, fonde mv.

Det er et krav, at den private kontante egenfinansiering udgør minimum 10 pct. af det samlede budget (både i Region Sjælland og i de øvrige regioner).