Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Foto: Medarbejder i virksomhed

Regional erhvervspolitik

Regeringen og de regionale og lokale parter har en fælles opgave i at skabe det bedst mulige grundlag for vækst og erhvervsudvikling i hele landet.

Regeringens initiativer sigter typisk på at forbedre de overordnede rammer for virksomhedernes vækstvilkår i hele landet, mens de regionale og lokale parters indsats er målrettet de særlige udfordringer og muligheder, som kendetegner den enkelte region eller det enkelte lokalområde.

For at opnå den størst mulige effekt af den fælles indsats er det vigtigt, at de lokale og regionale parter er enige om retningen for indsatsen for erhvervsmæssig vækst og udvikling. Det fordrer opmærksomhed på regionernes særlige erhvervsmæssige styrkeområder med potentiale til vækst både på eksportmarkederne og i jobskabelsen. Ansvaret for den regionale indsats for vækst og udvikling er lagt hos de regionale vækstfora, der beslutter de erhvervs- og vækstrettede dele af de regionale vækst- og udviklingsstrategier.

Hvordan skaber vi økonomisk vækst?

Styrket økonomisk vækst i de danske regioner kan principielt skabes på to måder. Vi kan enten arbejde 'klogere' og dermed skabe mere værdi per arbejdstime (produktivitetsvækst), eller vi kan øge arbejdsudbuddet. Fremtidens demografiske udvikling med flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder betyder, at der er grænser for, hvor stort et vækstbidrag vi kan forvente fra øget arbejdsudbud. Derfor skal væksten primært komme fra øget vækst i produktiviteten.

Når velstanden (BNP) i Danmark siden midten af 90'erne er vokset forholdsvist langsomt sammenlignet med andre rige lande, er det fordi, danskerne ikke i samme grad som i udlandet er blevet bedre til at skabe værdi pr. arbejdstime. De seneste ti år er produktiviteten i samtlige danske regioner, selv blandt dem som har klaret sig bedst, vokset betydeligt langsommere end OECD-gennemsnittet.

Udfordringen med at få styrket produktivitetsvæksten gælder derfor samtlige regioner. Produktivitetsvækst er derfor et indsatsområde, som alle seks vækstfora har fokus på.

De regionale vækstforas bidrag

De regionale vækstfora vil også i de kommende år skulle arbejde med udfordringerne for at skabe ny vækst i hele Danmark. Indsatsen tager udgangspunkt i de regionale vækst- og udviklingsstrategier.

Læs mere om de regionale vækstfora

De regionale vækst- og udviklingsstrategier suppleres af et- eller flerårige handlingsplaner, der udgør det konkrete grundlag for vækstforas indstilling til henholdsvis regionsrådet om anvendelse af regionale udviklingsmidler til erhvervsformål og staten om anvendelse af midler fra Regionalfonden og Socialfonden.

Find uddybende oplysninger om de regionale vækst- og udviklingsstrategier

Vækstforaene overvåger udviklingen i de regionale og lokale vækstvilkår og følger den erhvervsmæssige udvikling i regionens yderområder. Desuden foretager vækstforaene løbende evalueringer af konkrete aktiviteter for at sikre, at aktiviteterne giver det ønskede udbytte. Overvågning og evaluering skaber tilsammen det nødvendige grundlag for justeringer af vækst- og udviklingsstrategien.

Endelig kan evalueringerne anvendes til at sammenligne effekten på tværs - både inden for vækstforums egen indsats og på tværs af vækstfora.