Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Projekter under Globaliseringsfonden

Læs om vores behandling af personoplysninger i projekter under Globaliseringsfonden.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Erhvervsstyrelsen

Vejlsøvej 29

8600 Silkeborg

CVR-nr.: 10150817

Telefon: 35 29 17 00

Mail: de@erst.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@em.dk
 • På telefon: 33 92 33 50
 • Ved brev: Erhvervsministeriet, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K, att. databeskyttelsesrådgiver

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Oplysningerne indsamles og behandles til brug for behandlingen, gennemførelsen, kontrollen, evalueringen og effektmålingen af det globaliseringsfondsprojekt, som du er tilknyttet.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014 – 2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006 artikel 21, stk. 5.
 • Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) artikel 6, stk. 1, litra c og e, samt artikel 9, stk. 2, litra f og g.
 • Lov nr. 502 af 23/05/2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) § 11.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

 • Cpr.nr., navn, adresse, e-mailadresse og mobiltelefonnummer.
 • Lønsedler, timeregistreringer, ansættelseskontrakt samt eventuelle tillæg hertil, hvis udgifterne til din løn medtages i et projektregnskab til Erhvervsstyrelsen.
 • Tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder ledighed og uddannelsesniveau, samt race/etnicitet.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Rigsrevisionen, EU-Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret samt Erhvervsstyrelsens databehandlere.

Hvor stammer dine personoplysninger fra?

 • Erhvervsstyrelsen får dine personoplysninger fra dig selv.
 • Hvis din arbejdsgiver er tilsagnsmodtager på et globaliseringsfondsprojekt, får Erhvervsstyrelsen dine personoplysninger fra din arbejdsgiver, eller
 • Hvis din arbejdsgiver er er partner i et globaliseringsfondsprojekt, får Erhvervsstyrelsen dine personoplysninger fra den juridiske person (tilsagnsmodtager), som har fået bevilget et tilskud, og som udarbejder et regnskab til Erhvervsstyrelsen på baggrund af de oplysninger, som din arbejdsgiver har videregivet om dig.

Opbevaring af dine personoplysninger

Hvis der er statsstøtte i det globaliseringsfondsprojekt, som du er tilknyttet, skal oplysningerne opbevares indtil den 31. december 2025.

Hvis der ikke er statsstøtte i det globaliseringsfondsprojekt, som du er tilknyttet, skal oplysningerne opbevares i 3 år efter projektets tilsagnsmodtager har fået meddelelse om, at projektets afregning er endeligt godkendt af Europa-Kommissionen.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.