Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Programperioden 2007-2013

Programmerne for henholdsvis Regionalfonden, Innovation og viden, og Socialfonden, Flere og bedre job konkretiserer rammerne for at gennemføre et projekt med tilskud fra EU's strukturfonde i Danmark. Programmerne falder ind under det fælles europæiske mål om regional konkurrenceevne og beskæftigelse, som geografisk omfatter hele Danmark

Indsatsområder


EU’s Socialfond og Regionalfond bidrager med tilsammen 492 mio. kr. om året til at gøre de regionale erhvervsudviklingsstrategier og programmerne under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse til virkelighed. I denne programperiode vil der især blive givet støtte til større sammenhængende satsninger, som understøtter de regionale erhvervsudviklingsstrategier. Midlerne kan anvendes i hele landet, men der vil være et særligt fokus på yderområderne.

Projekterne skal bidrage til at forbedre de generelle vækstvilkår for erhvervslivet og skal gennemføres inden for rammerne af statsstøttereglerne i EU.

Projekterne skal understøtte udviklingen inden for de fire følgende indsatsområder, som har særlig betydning for vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse i en videnøkonomi.

  • Udvikling af menneskelige ressourcer
  • Etablering og udvikling af nye virksomheder
  • Innovation, videndeling og videnopbygning
  • Anvendelse af ny teknologi

Når de enkelte projekter skal vurderes, vil der også blive taget en række tværgående hensyn til bl.a. ligestilling og miljø, byer og yderområder.

Du kan via venstremenuen læse mere om programmerne og se en række eksempler på konkrete indsatser til inspiration ved udvikling af projekter.

Det enkelte vækstforum kan vælge at fokusere på dele af de fire indsatsområder, som bedst understøtter den regionale erhvervsudviklingsstrategi. 

90 pct. af strukturfondsmidlerne er på forhånd fordelt til de regionale vækstfora, så de har en ramme for, hvor mange midler der årligt er til rådighed.

10 pct. af strukturfondsmidlerne er konkurrenceudsatte. Danmarks Vækstråd fastlægger årligt temaer for anvendelsen af den konkurrenceudsatte pulje.

Hvem kan modtage tilskud?


De typiske ansøgere vil være aktører og netværk, der f.eks. omfatter offentlige myndigheder, viden- eller uddannelsesinstitutioner, fonde, brancheorganisationer og private virksomheder. Projekterne skal sigte mod at forbedre virksomhedernes muligheder for at øge vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse.

Under Regionalfonden er der også mulighed for at give tilskud til en enkelt privat virksomhed i følgende områder: Læsø, Ærø, Langeland, Lolland Kommune, Samsø og Bornholm samt de 27 danske småøer.

Yderligere oplysninger om tilskudsmodtager findes i Retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter i regelsamlingen via linket i højremenuen.

Principper

For at kunne modtage tilskud fra strukturfondene skal projekterne overholde en række principper, f.eks. om nyhedsværdi, større sammenhængende satsninger, additionalitet samt regler for støtteberettigelse. Desuden er der krav om medfinansiering.

Overvågningsudvalg

Der er for strukturfondsperioden 2007-2013 nedsat et fælles overvågningudsvalg for de to operationelle programmer under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Overvågningsudvalget repræsenterer partnerskabet bag strukturfondsindsatsen i Danmark.