Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
18.03.2014

Programmer og partnerskabsaftale på vej til Bruxelles

De danske programmer for EU's Regionalfond og Socialfond og den såkaldte partnerskabsaftale er i disse dage godt på vej til Bruxelles - til godkendelse i EU-Kommissionen. Med godkendelsen, som forventes i løbet af foråret, vil de overordnede rammer for fondenes investeringer i vækst og beskæftigelse - i 2014-2020 - falde på plads.

Programmerne og partnerskabsaftalen er blevet til i en tæt dialog med en række relevante organisationer, fx uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer, arbejdsmarkedets parter og offentlige myndigheder og så selvfølgelig EU-Kommissionen. Parallelt er der blevet arbejdet på de forordninger, der fastlægger de administrative rammer for Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020.

Det har været en udfordrende og stor opgave at få programmerne og partnerskabsaftalen så færdige, at vi nu kun mangler EU-Kommissionens godkendelse, men det har heldigvis også været en proces, som har været præget af konstruktivt samarbejde og overordnet enighed om, hvordan fondenes midler bedst kan investeres i vækst- og beskæftigelsesfremmede tiltag i Danmark, fortæller Regionalchef i Erhvervsstyrelsen Preben Gregersen.

3 milliarder til danske projekter
Under forudsætning af EU-Kommissionens endelige godkendelse vil der under Regionalfonden og Socialfonden være tilsammen ca. 3 mia. kr. til rådighed til vækst- og beskæftigelsesfremmende investeringer i 2014-2020. Heraf vil de regionale vækstfora stå for udmøntningen af langt størstedelen af midlerne i alt ca. 2,4 mio. kr.

De resterende midler vil blandt gå til en række forordningsbestemte indsatser for bæredygtig grøn byudvikling og EURES, som er et europæisk rekrutteringsnetværk af offentlige arbejdsformidlinger, der blandt andet kan hjælpe danske virksomheder med at finde højt kvalificeret arbejdskraft.

Derudover vil der blive afsat midler til en national pulje, som fx vil kunne understøtte tværregionale projekter – i forlængelse af regeringens vækstplaner eller andre initiativer.

Indhold og finansiering forhandles på plads  
EU-Kommissionen offentliggjorde den 20. december 2013 de færdige forordninger. Det betyder, at Danmark nu kan færdiggøre forhandlingerne om anvendelsen af fondene i Danmark.

Vi har en forhåbning om, at godkendelsen af partnerskabsaftalen og programmerne for Regionalfonden og Socialfonden kommer til at gå relativt hurtig, fordi vi har haft en god uformel proces med Kommissionen i de sidste 1½ år. Under alle omstændigheder regner vi med kunne indlede dialog med vækstforasekretariaterne om potentielle projekter 1. april 2014, siger Preben Gregersen.

Partnerskabsaftalen omfatter udover Regionalfonden og Socialfonden også Landdistriktsfonden og Hav- og Fiskerifonden og beskriver den strategiske anvendelse af de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI) i Danmark, mens programmerne mere konkret beskriver, hvilke typer af aktiviteter som EU’s Regionalfond og Socialfond kan medfinansiere i 2014-2020.

Det forventes, at partnerskabsaftale og programmer godkendes endeligt af EU-Kommissionen i løbet af foråret.

Fakta om regional- og socialfondsprogrammerne 2014-2020
Regionalfonden vil i 2014-2020 have særligt fokus på at fremme vækst og beskæftigelse i små- og mellemstore virksomheder og have følgende indsatsområder:

  • Styrket Innovation i SMV’er: Investering i innovative samarbejder mellem SMV’er og vidensinstitutioner, udvikling af klyngeorganisationer mv.
  • Flere vækstvirksomheder: Investering i screening af vækstpotentiale i SMV’er og efterfølgende køb af rådgivning til udarbejdelse af vækstplaner.
  • Energi- og resurseeffektive SMV’er: Investering i screening, rådgivning og implementering af mere resurseeffektiv produktion/grønne forretningsmodeller i SMV’er.
  • Bæredygtig grøn byudvikling: Investering udviklingsprojekter inden for vand, bygninger og affaldshåndtering i byer med mere end 30.000 indbyggere

Socialfonden har primært fokus på iværksætteri og uddannelse og består af følgende indsatsområder:

  • Iværksætteri og jobskabelse: Investering i fx vejledning, støtte og uddannelse inden for iværksætteri og vækstrettede kompetenceløft i virksomheder.
  • Mobilitet på tværs af landegrænser (EURES): Investering i blandt andet tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft.
  • Inklusion via uddannelse og beskæftigelse: Investering i støtte til socialøkonomiske virksomheder, social inklusion af grupper med særlige udfordringer mv., som skal sikre, at flere kommer i ustøttet beskæftigelse.
  • Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse: Investering i erhvervsuddannelser og erhvervsfaglig uddannelse af voksne og videregående uddannelser, fx i form af talentudviklingsforløb, vejledning af unge, udvikling af praktikordninger.

Fakta om den regionale fordeling af midlerne fra EU’s Regional- og Socialfond:

Folketinget har vedtaget en fordelingsnøgle for, hvor mange midler der vil være til rådighed for hvert enkelt vækstforum de kommende 7 år, hvor Danmark modtager ca. 22 % færre midler end i 2007-2013, som følge af besparelser i strukturfondsindsatsen på europæisk plan.

Den regionale fordeling tager blandt andet hensyn til andelen af yderområder, og at ingen vækstfora oplever en reduktion i midlerne på over 30 % sammenlignet med perioden 2007-2013.

Fordeling af midler i mio. kr. pr. år i 2014-2020 ift. fordelingen 2007-2013

Løbende priser

Hoved-staden

Syd-danmark

Midt-jylland

Nord-jylland

Born-holm

Sjælland

Hele landet

Fordeling 2014-2020 (mio. kr. årligt)

49

83

57

78

11

71

349

Fordeling 2007-2013* (mio. kr. årligt, 2007-priser)

70

102

72

112

15

72

443

Ændring i pct.

-30

-19

-21

-30

-30

-2

-21

Relativ andel 2014-2020 (pct.)

14

24

16

22

3

20

100

Relativ andel 2007-2013 (pct.)

16

23

16

25

3

16

100

Befolkningsandel (pct.)

30

21

23

10

1

15

100

Kr. pr. indbygger pr. år

29

69

45

135

257

87

62

 

Tallene er med forbehold for EU-Kommissionens endelige godkendelse af budgetterne, herunder at Danmark flytter ca. 92 mio. kr. årligt i gennemsnit fra de grænseoverskridende og tværregionale programmer til den nationale indsats.