Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

På kanten af arbejdsmarkedet – flere i job

Åben ansøgningsrunde: Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har åbnet for ansøgninger fra operatører, der vil gennemføre inklusionsindsats af borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

 

Operatører kan fx være offentlige myndigheder, selvejende institutioner, virksomheder, NGO’er og frivillige organisationer.

Baggrund

COVID-19-krisen udfordrer virksomheders arbejde med social inklusion. Virksomheder, der oplever omsætningsnedgang og afskedigelser, har vanskeligere ved at påtage sig opgaven med at inkludere borgere på kanten af arbejdsmarkedet som medarbejdere i virksomheden.

Samtidig viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at antallet af ledige med grundskole eller gymnasium som højst afsluttede uddannelse er steget med ca. 35.000 personer svarende til 35,5 pct. i perioden 9. marts til 26. april 2020. I samme periode er antallet af ledige med en erhvervsuddannelse steget med ca. 32.000 svarende til 43,5 pct. 

I strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 beskriver Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse muligheden for at understøtte og styrke den virksomhedsrettede indsats og efterspørgsel efter borgere på kanten af arbejdsmarkedet samt muligheden for at øge antallet af socialøkonomiske virksomheder. 

Derfor indkalder bestyrelsen nu ansøgninger under temaet ”På kanten af arbejdsmarkedet – flere i job”. 

Hent ansøgningsinformation:

Beskrivelse af indsatsen

COVID-19-udbruddet har øget presset på borgere på kanten af arbejdsmarkedet og på socialøkonomiske virksomheder. Derfor foreslås to typer af indsatser: 

  • Indslusnings- og fastholdelsesforløb til arbejdsmarkedet 
  • Socialøkonomiske virksomheder 

Mange virksomheders fokus er rettet mod deres egen overlevelse i kølvandet på COVID-19. Det betyder, at overskuddet til at fokusere på fx “supported employment” eller ressourcerne til at inkludere personer med forskellige udfordringer er begrænsede.

Derfor foreslås aktiviteter, der kan støtte indslusning og/eller fastholdelse af de medarbejdere i virksomhederne, som allerede har været igennem et indslusningsforløb, og som nu - pga. COVID-19-krisen - er særligt udsatte for ledighed.

Der kan desuden ydes støtte til forløb i socialøkonomiske virksomheder defineret som virksomheder med et almennyttigt formål, som handler ud fra såvel en økonomisk som en social bundlinje.  

Ansøgere kan fokusere på et af de to indsatsområder eller kan vælge at adressere dem begge. 

Tilskudsberettigede aktiviteter fx være:  

Indslusnings- og fastholdelsesforløb: 

  • Udvikling og afholdelse af fleksible og alternative indslusnings- og fastholdelsestilbud tilpasset den enkelte borger. 
  • Aktiviteter, der forbereder virksomhederne og de udsatte borgere på modtagelse og fastholdelse i den enkelte virksomhed.  
  • Supplerende ressourceafklaringsforløb og afprøvning af nye modeller for social inklusion med henblik på beskæftigelsesfremme for indsatsområdets målgruppe. 

Socialøkonomiske virksomheder: 

  • Aktiviteter, der styrker socialøkonomisk iværksætteri gennem rådgivning, uddannelse, netværk, udviklingsaktiviteter m.m., fx i yderområder med mange socialt udsatte eller i udsatte boligområder i byer. 
  • Forbedre mulighederne for at teste og gennemføre afknopning til socialøkonomiske virksomheder fra øvrige offentlig/private aktiviteter evt. med henblik på at blive en registreret socialøkonomisk virksomhed. 
  • Støtte til konsulentbistand og kompetenceudvikling for socialøkonomiske virksomheder, fx gennem rådgivning om forretningsmodeller, -udvikling og -drift, rådgivning om adgang til kapital samt støtte til skalering.  
  • Støtte til udviklingsprojekter mellem socialøkonomiske virksomheder og offentlige myndigheder med fokus på inklusion og beskæftigelse af udsatte ledige. 

Ansøgning og vejledning i ansøgningsprocessen

Ansøgninger skal ligge inden for rammerne af socialfondsprogrammets prioritetsakse 3b om indslusningsforløb og socialøkonomiske virksomheder.

EU-Kommissionen har i lyset af COVID-19 givet medlemsstaterne mulighed for at justere på kravene til projekternes effekt. Det betyder blandt andet, at der fremover vil kunne ydes tilskud til både indslusningsforløb og fastholdelsesaktiviteter.

Ansøgningsfristen var den 20. oktober 2020 kl. 12.00. Ansøgninger forventes behandlet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 3. februar 2021. 

Vejledning

Vi anbefaler, at I beskriver jeres projektidé og sender beskrivelsen til sekretariatet, inden I indsender en egentlig ansøgning.

Sekretariatet vil herefter kontakte jer for at drøfte idéen og vejlede om det videre forløb.

Der var deadline for indsendelse af projektidéer den 1. oktober 2020 kl. 12.00 til de@erst.dk.

Informationsmøde

Sekretariatet afholdt informationsmøde som webinar torsdag den 20. august 2020 kl. 14.00 - 15.30.

Workshop aflyses

Den planlagte workshop om ”På kanten af arbejdsmarkedet – flere i job” den 1. september i Horsens er aflyst.

Aflysningen sker ud fra et forsigtighedsprincip grundet COVID-19-situationen.

Finansiering

Projekter vil blive finansieret med i alt 47,8 mio. kr. fra EU's Socialfond og 16 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler. 

Af de 31,8 mio. kr. fra Socialfonden er 8,2 mio. kr. øremærket til aktiviteter i Region Sjælland.  

Ansøgere kan søge socialfondsmidler uden samtidig at søge decentrale erhvervsfremmemidler, men kan ikke alene søge decentrale erhvervsfremmemidler.

Tilskuddet fra Socialfonden kan maksimalt udgøre 50 pct. af de godkendte støtteberettigede udgifter (dog op til 60 pct. i Region Sjælland).