Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Opkvalificering af ansatte i virksomheder der rammes af Brexit

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse søger netop nu en operatør, der vil gennemføre en todelt kompetenceudviklingsindsats målrettet ledere og medarbejdere i SMV'er, der påvirkes af Brexit. Indsatsen medfinansieres af EU's Socialfond og midler til decentral erhvervsfremme.

Baggrund

Internationalisering af Danmark og dansk erhvervsliv er afgørende for vækst og velstand. Eksport udgør næsten 60 pct. af BNP og tegner sig for cirka hvert fjerde job i Danmark.

I 2017 var Storbritannien Danmarks fjerdestørste eksportmarked, og den samlede eksport til landet udgør cirka 4 pct. af BNP. Derfor vil danske SMV'er, der har betydelig samhandel med Storbritannien, få behov for at udvikle og tilpasse deres forretning i forbindelse med Brexit. Et væsentligt element heri kan være kompetenceløft af ledere og medarbejdere, så de kan bidrage til virksomhedens udvikling, fx med fokus på at opdyrke nye eksportmarkeder eller at tilpasse sig de ændrede samhandelsvilkår, der forventes at blive et resultat af Brexit.

Derfor søger Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu en operatør til en todelt kompetenceudviklingsindsats målrettet ledere og medarbejdere i SMV'er, der rammes af Brexit. Indsatsen skal tage udgangspunkt i virksomhedernes behov, og den skal rumme eventuelle lokale indsatser, der har særlige behov i forbindelse med Brexit.

Operatøren og partnerskabet kan fx bestå af uddannelsesinstitutioner, erhvervskontorer, erhvervsorganisationer, erhvervshuse eller virksomheder.

 

Opkvalificering af ansatte i virksomheder der rammes af Brexit

Kompetenceudviklingsindsatsen sker i regi af Socialfonden. Det er et krav, at kompetenceudviklingsindsatsen er baseret på en vækstplan, der afklarer behovet i virksomheden. Dette strategiske ophæng skal derfor foreligge, før virksomhederne går i gang med kompetenceudviklingsaktiviteterne. 

For at sikre at virksomheder - der ikke på forhånd har en vækstplan - også kan deltage i kompetenceudviklingen, består den samlede indsats af to delindsatser, der skal løses i sammenhæng:

1. Vækststrategi og kompetencebehov: Indledende afklaring af kompetencebehov og udarbejdelse af vækstplaner.

Aktiviteter under denne delindsats vil være:

  • Screening af SMV'er, der på baggrund af Brexit står over for at skulle tilpasse sig gennem kompetenceudvikling
  • Afklaring og udarbejdelse af skræddersyet vækstplan, der tager udgangspunkt i konkrete forretningsmæssige udfordringer og indeholder beskrivelse af kompetenceudviklingsbehovet.

2. Vækstrettet kompetenceudvikling: Konkret kompetenceudvikling, inkl. fx efteruddannelse, skræddersyet kompetenceudvikling, rådgivning m.v.

Aktiviteter under denne delindsats vil være:

  • Kompetenceudvikling af ledelsen
  • Kompetenceudvikling af medarbejdere
  • Netværk
  • Kompetencetilførsel

Den samlede indsats skal supplere øvrige nationale og internationale indsatser, der iværksættes i forbindelse med Brexit.

 

Ansøgningsmateriale og uddybende information

Ansøgninger til den indledende indsats - vækststrategi og kompetencebehov - skal ligge inden for rammerne af Strategi for decentral erhvervsfremme 2019 og er omfattet af standardvilkårene for ansøgninger til decentrale erhvervsfremmemidler.

Se standardvilkår (pdf)

Find budgetvejledning (pdf)

Hent partnererklæring (doc)

Ansøgninger til den efterfølgende indsats - vækstrettet kompetenceudvikling - skal ligge inden for rammerne af socialfondsprogrammets prioritetsakse 1, investeringsprioritet 2, der har til formål at øge beskæftigelsen i de støttede virksomheder.

Vi anbefaler, at I beskriver jeres projektidé og sender den til os, inden I ansøger. Skabelonen er et værktøj til dialog om jeres projektidé.

Idéskabelonen sendes til deb@erst.dk. Fristen for at indsende idéskabelonen er den 24. januar 2020.

 

Ansøgning

Ansøger skal udarbejde to ansøgninger i to forskellige ansøgningsskemaer:

1. Vækststrategi og kompetencebehov: Denne ansøgning er til en indsats, hvor der skal ske en indledende afklaring af kompetencebehov og udarbejdelse af vækststrategier for de konkrete virksomheder med udgangspunkt i konsekvenserne af Brexit. Denne del af indsatsen medfinansieres af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses midler til decentrale erhvervsfremme.

Gå til ansøgningsskemaet for del 1 (NB! Kræver NemId-login).

Der er kun ét log-in til ansøgningsskemaet pr. projektansøgning. Derfor anbefaler vi, at I downloader wordudgaven af ansøgningsskemaet. Denne version er nyttig, hvis I er flere, der arbejder med at udfylde skemaet. 

NB! Vi har tidligere skrevet, at ansøgningsskemaet først er tilgængeligt efter 15. januar 2020 pga. forventet systemopdatering. Denne opdatering er udskudt til torsdag den 30. januar 2020. Vi anbefaler derfor, at I downloader wordversionen af ansøgningsskemaet og udelukkende arbejder i denne version til og med 30. januar 2020, da alt indhold i online-versionen vil blive slettet i forbindelse med opdateringen. Alternativt kan I indsende jeres indtastede ansøgning senest den 29. januar 2020 kl. 16 for derved at undgå, at indholdet slettes ved opdateringen.

Download ansøgningsskemaet i Word

 

2. Vækstrettet kompetenceudvikling: Denne ansøgning er til den efterfølgende konkrete kompetenceudviklingsindsats, inkl. blandt andet efteruddannelse og kompetencetilførsel via skræddersyet vækstrettet kompetenceudvikling, rådgivning eller vejledning. Denne indsats bliver medfinansieret af EU's Socialfond og decentrale erhvervsfremmemidler.

Gå til ansøgningsskemaet for del 2

Ansøgningsfristen (både del 1 og del 2) er tirsdag den 4. februar 2020 kl. 12.00. Ansøgninger forventes behandlet på mødet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 18. marts 2020.

 

Finansiering

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har afsat op til i alt 39 mio. kr. til den samlede indsats, heraf 24 mio. kr. fra EU's Socialfond og 15 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler. Af de 24 mio. kr. fra Socialfonden er 2,6 mio. kr. øremærket aktiviteter i Region Sjælland.

Vækststrategi og kompetencebehov: Der kan maksimalt søges om 60 pct. i medfinansiering fra decentrale erhvervsfremmemidler. Den øvrige finansiering kan komme fra partnere i projektet, virksomhederne, andre organisationer, fonde m.v.

Vækstrettet kompetenceudvikling: 

Ved ansøgninger, der dækker en eller flere af regionerne Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Syddanmark samt Bornholms regionskommune, kan EU-tilskuddet maksimalt udgøre op til 50 pct. af et projekts samlede budget.

Hvis indsatsen dækker hele landet, det vil sige både Region Sjælland og øvrige regioner, kan EU-tilskuddet ligeledes udgøre max. 50 pct. af projektets samlede budget.

Ved ansøgninger, der dækker hele landet, skal ansøger indsende to ansøgninger: Én ansøgning for de aktiviteter, der skal foregå i Region Sjælland, og én ansøgning for de aktiviteter, der skal foregå i resten af landet.