Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner

Erhvervsstyrelsen har haft åbent for projektansøgninger, der med en landsdækkende indsats vil styrke produktiviteten og konkurrenceevnen i SMV'er med vækstpotentiale. Det skal ske ved, at virksomheder og videninstitutioner samarbejder om at udvikle nye produkter og løsninger.

Innovation er en vigtig kilde til vækst for både den enkelte virksomhed og samfundet som helhed. Selv om Danmark de senere år har oplevet en svag stigning i innovationsaktiviteten, placerer vi os kun i midterfeltet blandt sammenlignelige lande. Den relativt lave innovationskraft kan samtidig være en forklaring på den forholdsvis lave produktivitetsvækst i Danmark. Det indikerer, at der er behov for at øge innovationskraften i dansk erhvervsliv.

Analyser viser, at virksomheder, der samarbejder med videninstitutioner, oplever højere værditilvækst end tilsvarende virksomheder, der ikke samarbejder. Der er således et uudnyttet potentiale for at styrke innovationssamarbejder mellem SMV'er med vækstpotentiale og videninstitutioner til gavn for dansk produktivitet og konkurrenceevne.

Erhvervsstyrelsen har derfor indkaldt ansøgninger under den nationale pulje af strukturfondsmidler, der skal skabe øget vækst gennem innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner. 

Programmet - kort fortalt

Innovationssamarbejderne mellem virksomheder og videninstitutioner skal indledes med baggrund i virksomhedernes idéer til et nyt produkt eller en ny løsning. Idéerne, der skal have et kommercielt sigte, skal være styrende for det innovative samarbejde.

Som operatør er man ansvarlig for en landsdækkende indsats, der udmønter sig i koncepter til nye produkter eller løsninger, herunder både varer og tjenesteydelser. 

Aktiviteter i et projekt vil navnlig være:

  • Udviklingsfase(r) med henblik på at udvikle første koncept for nye produkter eller løsninger
  • Testfase(r) hvor konceptet testes/afprøves blandt en relevant målgruppe - fx brugere, kunder, medarbejdere - og/eller dueligheds-/sikkerhedstest

Der lægges vægt på inddragelse af brugeraspektet i udviklingen, da det øger sandsynligheden for, at et produkt eller en løsning i sidste ende kommer på markedet. De deltagende virksomheder kan både være SMV'er med vækstpotentiale og etablerede SMV'er, således at forskellige erfaringer og kompetencer kommer i spil.

Ansøgningsmateriale og uddybende information

Ansøgning

Ansøgningsfristen var 13. marts 2017.

Finansiering af programmet

Der er afsat i alt 49,7 mio. kr. til projekter under temaet. Den nationale pulje af strukturfondsmidler kan maksimalt yde EU-medfinansiering svarende til 50 pct. af et projekts samlede budget. Dermed skal den ansøgte EU-medfinansiering modsvares af et mindst lige så stort beløb i national finansiering, der forventes at komme fra partnerne i projektet, herunder de deltagende virksomheder, men også andre interesserede organisationer. Det forventes, at der under indsatsen gives EU-medfinansiering til en eller to ansøgere. Hertil kommer en reserveret pulje på op til 10 mio. kr. til én landsdækkende indsats for turismebranchen. 

Ansøgninger skal ligge inden for rammerne af regionalfondsprogrammets prioritetsakse 1 "Styrket innovation i SMV'er", indsatsområde a) Innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner.