Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
03.04.2017

Lukning af 2007-2013: Dansk strukturfondsforvaltning er af høj karat

Erhvervsstyrelsen har som forvaltningsmyndighed for EU’s Regionalfond og EU’s Socialfond netop lukket programperioden 2007-2013 endeligt. Lukningen sætter punktum for en succesfuld strukturfondsperiode.

Fredag den 31. marts 2017 var en særlig dag for Regional Udvikling i Erhvervsstyrelsen. Det var dagen, hvor strukturfondsperioden 2007-2013 blev afsluttet endeligt over for EU-Kommissionen. I programperioden modtog 597 projekter i hele landet i alt ca. 3,8 mia. kr. i medfinansiering fra EU’s Regionalfond og EU’s Socialfond. De 3,8 mia. kr. fra EU genererede samtidig medfinansiering fra offentlige og private kilder for ca. 4,8 mia. kr. i perioden.

De investeringer, som er foretaget med strukturfondene i 2007-2013, favner bredt. Der er blandt andet investeret i udvikling af nye produkter, digitalisering og automatisering i private virksomheder, omstilling til grøn økonomi, eksport- og iværksætterrådgivning samt opkvalificering af medarbejdere og øget optag på erhvervsuddannelserne. Effektmålinger viser, at investeringerne har ydet et væsentligt bidrag til at skabe vækst og udvikling i hele landet.

I Danmark har et bredt partnerskab stået bag investeringerne i regional vækst og beskæftigelse i perioden 2007-2013. Partnerskabet bestod af aktører fra ministerier, regioner, kommuner samt erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter. Formålet var at sikre, at aktørerne trak i samme strategiske retning for på den måde at højne effekten af investeringerne.

Hovedparten af investeringerne fra EU’s Regionalfond og EU’s Socialfond blev i 2007-2013 udvalgt af de seks regionale vækstfora på baggrund af de regionale vækst- og udviklingsstrategier. Som forvaltningsmyndighed varetog Regional Udvikling herefter en afgørende rolle i den administrative sagsbehandling af strukturfondsprojekterne. En administration, der var – og i den aktuelle programperiode stadig er – præget af balancegang mellem hensynet til resultater og effekter, fejlfrihed, service og fuld hjemtagning af EU-midlerne.

Dansk strukturfondsforvaltning - en diamant med fire facetter

I Regional Udvikling visualiserer man forvaltningen af strukturfondsmidler som en diamant med fire karakteristiske facetter. Når Regional Udvikling formår at afveje hensynet til alle facetter – effekter, service, fejlfrihed og fuld hjemtagning – skinner hele diamanten. Og det er netop denne afvejning af de ind i mellem modsatrettede hensyn, der med bemærkelsesværdig styrke er lykkedes i programperioden 2007-2013. En programperiode, der blev påbegyndt parallelt med implementeringen af kommunalreformen, dannelsen af vækstfora og samlingen af Regional- og Socialfonden under én forvaltningsmyndighed.

Effekt

Investeringerne fra EU’s strukturfonde yder et væsentligt bidrag til at styrke væksten og skabe jobs i hele Danmark. Det viser den faktiske udvikling i de mange private virksomheder, som har taget del i projekterne. Alene de projekter, som blev igangsat i 2007-2011, havde over 9.000 private deltagervirksomheder spredt over hele landet, både i de store byer og i de mere tyndt befolkede egne.

Med avancerede effektmålinger og registerdata fra Danmarks Statistik er det estimeret, at strukturfondsprojekter med start i 2007-2011 har skabt næsten 14.000 private fuldtidsarbejdspladser og øget omsætningen i deltagervirksomhederne med ca. 34 mia. kr.    

Fejlfrihed

EU-Kommissionens loft for fejl i medlemslandenes strukturfondsadministration er 2 pct. Denne grænse har den danske forvaltningsmyndighed holdt sig under i 2007-2013-perioden. Som led i sikringen af en lav fejlrate har Regional Udvikling arbejdet systematisk med bekæmpelse af uregelmæssigheder og har i den anledning blandt andet udarbejdet en antisvig-handlingsplan.

Den danske strukturfondsforvaltning er da også i flere sammenhænge blevet brugt som benchmark i EU, hvad angår fejlfrihed. Og denne status som en af EU’s dukse cementeres med en samlet dansk fejlrate for 2007-2013 på 0,39 pct. for Regionalfonden og 0,56 pct. for Socialfonden ved lukningen af programperioden den 31. marts 2017.

Fuld hjemtagning

Den tredje facet i strukturfondsforvaltningens diamant vedrører hjemtagningen af EU-midler. Kommissionen har i alt bevilget Danmark 3,8 mia. kr. fordelt på de to strukturfondsprogrammer, og disse midler har forvaltningsmyndigheden løbende hentet hjem til Danmark på baggrund af projekternes aflagte og godkendte regnskaber.  I forbindelse med programperiodens afslutning har forvaltningsmyndigheden anmodet Kommissionen om at få den sidste del af EU-bevillingen udbetalt og har således i samarbejde med partnerskabet sikret, hvad man rent teknisk betegner som fuld hjemtagning af EU-midlerne til Danmark.  

For det enkelte strukturfondsprojekt udgør investeringen fra EU maksimalt halvdelen af den samlede finansiering. Det betyder, at den overordnede aktivitet - målt på strukturfondsprojekternes finansiering - mindst skal være det dobbelte af den bevilgede EU-ramme, dvs. som minimum 7,6 mia. kr.

Ved programafslutningen beløber de samlede støtteberettigede udgifter sig til i alt 8,6 mia. kr. Dermed har EU-midlerne genereret investeringer fra offentlige institutioner og private virksomheder for ca. 4,8 mia. kr. i perioden.

Service

Ud fra mantraet ”det skal være lettere at gøre det rigtigt” har Regional Udvikling i programperioden 2007-2013 arbejdet målrettet med at forbedre serviceniveauet over for strukturfondsprojekterne. I praksis har dette fokus blandt andet resulteret i, at forvaltningsmyndigheden holder opstartsmøder for at sikre, at projekter kommer godt i gang, at man foretager serviceopkald i forbindelse med de halvårlige afrapporteringer, og at projekter får finansieret deres deltagelse i obligatoriske kurser i projektadministration.

Endelig har det fortløbende fokus på service medført ændringer i måden, Regional Udvikling kommunikerer med projekterne. Et eksempel blandt mange er udviklingen af en grafik, der på overskuelig vis illustrerer faserne i et typisk projektforløb. Et tiltag, som er blevet modtaget positivt blandt brugerne.

 

Læs mere om de projekter, der blev medfinansieret af EU’s strukturfonde i perioden 2007-2013 i projektdatabasen