Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Lokale erhvervspotentialer: Stærkere SMV’er på Sjælland og Øerne

Frem til den 1. september indkaldte Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansøgninger fra operatører, der ville gennemføre en lokal erhvervsfremmeindsats i Region Sjælland. Indsatsen skulle bidrage til at professionalisere regionens virksomheder, og tage udgangspunkt i virksomhedernes behov, lokale styrker og udfordringer.

 

Operatøren kunne fx være et erhvervshus, erhvervsorganisationer, klyngeorganisationer eller et GTS.

Baggrund

I aftalen om Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 er Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og erhvervsministeren enige om, at et sammenhængende Danmark blandt andet skal styrkes gennem en stærk og aktiv erhvervsfremme, hvor lokale potentialer og styrker på tværs af landet får bedre mulighed for at udfolde sig. 

Region Sjælland har i de senere år haft gavn af den generelle højkonjunktur, og regionens erhvervsliv har været i en positiv udvikling. Fremgangen har imidlertid været markant lavere end i resten af landet. BNP i Region Sjælland er kun vokset med 0,2 pct., mens landets samlede BNP er vokset med 7,6 pct.

Regionen har en række udfordringer. Fx er andelen af højvækstvirksomheder lavere, produktiviteten i serviceerhvervene er lav og faldende, og endelig er der få eksportvirksomheder og virksomheder, som investerer i innovation.

Samtidig er Region Sjælland - som resten af landet - ramt af COVID-19-krisen, og virksomhederne ser ind i en ny virkelighed med reducerede afsætningsmuligheder og faldende efterspørgsel.

Indsatsen for Sjælland skulle derfor imødekomme behovet for en særskilt lokal erhvervsfremmeindsats i regionen, og den skulle tage udgangspunkt i virksomhedernes behov, lokale styrker og udfordringer. Indsatsen sigtede på at professionalisere virksomhederne, da en styrkelse af de sjællandske virksomheder på sigt kan lede til øget robusthed, forbedret placering i værdikæderne og øget konkurrenceevne.

Derfor indkaldte Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse frem til 1. september ansøgninger under temaet ”Lokale erhvervspotentialer: Stærkere SMV’er på Sjælland og Øerne”.

Hent ansøgningsinformation:

Beskrivelse af indsatsen

Virksomhederne i Region Sjælland kan udvikles gennem en professionalisering af de mange små hjemmemarkedsorienterede virksomheder, så de bedre bliver i stand til at skabe vækst og afsætning uden for landets grænser.

Indsatsen indbefattede gennemgribende forandringsskabende aktiviteter i virksomheder med udviklings-, forandrings- eller vækstpotentialer. Byggeriet af Femern-forbindelsen kunne fx have et stort potentiale for at skabe nye arbejdspladser og muligheder, som kunne medvirke til - på både den korte og den længere bane - at skabe vækst og udvikling.

Operatørens indsats for virksomhederne skulle ske i faser:

  1. Screening af virksomheder med omstillings- eller vækstpotentiale
  2. Aktiviteter, der kunne styrker virksomhedernes omstilling eller vækst og munde ud i, at virksomhederne fik udarbejdet konkrete omstillings- eller vækstplaner, der blandt andet kortlagde muligheder og barrierer.

Støtteberettigede aktiviteter kunne fx være:

  • Opbygning af netværk for virksomheder
  • Styrkelse af sammenhæng og samarbejde mellem vigtige aktører i virksomhedernes "økosystemer"
  • Træningscamps og sparring med relevante virksomheder
  • Sparring med rådgivere og konsulenter
  • Rådgivning gennem videnoverførsel 
  • Rådgivning om at implementere omstillings- og vækstplaner

Målgruppe

Indsatsens målgruppe var små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland, som havde et omstillings- eller vækstpotentiale.

Operatører på indsatsen kunne fx være et erhvervshus, erhvervsorganisationer, klyngeorganisationer eller et GTS. Der blev ikke givet støtte til projekter, hvor projektet alene omfattede støtte til en enkelt virksomhed.

Operatører kunne både søge om midler til helt nye projekter og om tillægsbevillinger til igangværende og velfungerende regionalfondsprojekter, som ønskede at udvide deres aktiviteter til at omfatte en indsats målrettet COVID-19-udfordringer.

Ansøgning og vejledning i ansøgningsprocessen

Ansøgning

Ansøgninger skulle ligge inden for rammerne af regionalfondsprogrammets prioritetsakse 2 om flere vækstvirksomheder.

Som følge af COVID-19-pandemien var kravene under prioritetsakse 2 justeret. Det betød, at virksomhederne ikke længere skulle have potentiale til at blive vækstvirksomheder. Samtidig var kravet om udarbejdelse af vækstplaner udvidet, så udarbejdelse af omstillingsplaner nu også var omfattet.

Ansøgning skulle indsendes via det elektroniske ansøgningsskema. 

NB! Ansøgning om tillægsbevilling skulle indsendes via et særskilt ansøgningsskema (kræver NemLog-in). 

Ansøgningsfristen var den 1. september 2020 kl. 12.00. 

Ansøgninger forventes behandlet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 5. november 2020.

Vejledning

Vi anbefalede, at I beskrev jeres projektidé og sendte beskrivelsen til sekretariatet, inden I sendte en egentlig ansøgning. 

Sekretariatet ville herefter kontakte jer for at drøfte idéen og vejlede om det videre forløb.

Senest frist for indsendelse af projektidéer til sekretariatet var den 25. august 2020 kl. 12.00.

Finansiering

Projekter vil blive finansieret med op til 35 mio. kr., heraf op til 30 mio. kr. fra EU's Regionalfond og op til 5 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler. 

Der kunne kun søges midler til indsatser i Region Sjælland.

Ansøgere kunne søge regionalfondsmidler uden samtidig at søge decentrale erhvervsfremmemidler, men kunne ikke søge decentrale erhvervsfremmemidler alene.

Tilskuddet fra Regionalfonden kunne maksimalt udgøre 60 pct. af det samlede projektbudget.

Den øvrige finansiering forventedes at komme fra partnerne i projektet, decentrale erhvervsfremmemidler, men kunne også komme fra fx stat, regioner, kommuner, organisationer og fonde.