Spørgsmål og svar

Spørgsmål: Kan udgifter til maskiner og udstyr medtages som støtteberettigede udgifter?

I det omfang, at der skal anvendes udstyr i et projekt, kan selve afskrivningen/værdiforringelsen af udstyret medtages som en støtteberettigede udgift. Afskrivninger dækkes af et fast, udokumenteret tillæg på 18 pct., som Erhvervsstyrelsens systemer automatisk beregner. Der kan således i strukturfondsregnskabet ikke særskilt medtages udgifter til fx køb af maskiner eller udstyr på øvrige udgiftskonti.

Kan den nationale medfinansiering tages fra andre kilder end fra kommunen?

Regional- og socialfondsprojekter skal finansieres med minimum 50 pct. fra nationale finansieringskilder. Den nationale finansiering af projektet kan bestå af private og offentlige bidrag, fx kontant finansiering, betaling af udgifter til projektets gennemførelse herunder f.eks. lønudgifter hos projektpartnere. Vær opmærksom på, at hvis den bidragende part ikke er økonomisk partner og forventer/modtager en modydelse fra projektet, så betragtes bidraget som en indtægt, der skal trækkes fra projektets støttegrundlag.

Læs mere i reglerne for EU-medfinansiering

Skal de politiske beslutninger være truffet inden ansøgningen indgives?

Det er i orden, at en ansøgning om støtte under bæredygtig grøn byudvikling ikke har været behandlet politisk hos den kommune, der søger om støtte, på det tidspunkt hvor ansøgningen indsendes til Erhvervsstyrelsen. Hvis en ansøgning ikke er behandlet politisk, bedes kommunen gøre opmærksom på det i et følgebrev (bilag til ansøgningen) og kort beskrive, hvornår den politiske behandling vil finde sted. Den politiske behandling bør finde sted forholdsvis kort efter ansøgningsfristen, så indstillingsudvalget og sekretariatet ikke bruger unødig tid på at behandle en sag, der trækkes på grund af manglende politisk opbakning. Dokumentation for politisk behandling skal sendes, så snart den foreligger.