Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Justering og skalering af erhvervsfremmeprojekter, der kan hjælpe virksomheder med at håndtere COVID-19

Frem til d. 24. april inviterede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse alle operatører med igangværende erhvervsfremmeprojekter til at foreslå, hvordan de kunne bidrage til at hjælpe danske virksomheder gennem coronakrisen. Formålet var hurtigt at aktivere viden og muligheder blandt operatørerne.

Baggrund

COVID-19 har konsekvenser for virksomheder og arbejdstagere i hele landet og inden for alle brancher uanset virksomhedernes størrelse. Flere brancher er særlig hårdt ramt, og mange virksomheder oplever ordrenedgang og vanskeligheder i værdikæden. De umiddelbare konsekvenser for virksomhederne er blandt andet akut ordrestop, faldende produktion, tabt indtjening, likviditetsudfordringer samt omkostninger til hjemsendte medarbejdere. Samtidig står erhvervslivet over for stor uvished om håndtering af risici, investeringer, strategier, markedsadgang og leverandørforhold i den kommende tid, når rammerne for konkurrencesituationen igen bliver normal i samfund og på markeder verden rundt.

Mange virksomheder har behov for at tilpasse eller udvikle forretningen undervejs i pandemien og i den følgende normaliseringsfase. De samlede konsekvenser af COVID-19 på den længere bane er endnu uklare, men det forventes, at pandemien vil have en negativ påvirkning på Danmarks vækst i 2020 og i et uvist omfang konjunkturerne på mellemlang sigt. Markedspåvirkningen er ligeledes markant hos danske virksomheders samhandelspartnere i mange lande.

Regeringen har iværksat en række initiativer for at adressere den ekstraordinære situation. Et overblik over de statslige hjælpepakker findes på Virksomhedsguiden. De tværkommunale erhvervshuse yder derudover vejledning til virksomheder om fx mulighederne i de statslige kompensationsordninger.

I forlængelse heraf ønskede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse hurtigt at udnytte kræfterne i eksisterende projekter. Derfor blev alle operatører inviteret til at indsende kortfattede forslag til, hvordan eksisterende projekter – uanset deres finansieringskilde – kunne tilpasses og/eller skaleres i lyset af COVID-19-pandemien og i naturlig forlængelse af det igangværende projekt.

Hent ansøgningsinformation:

Læs ansøgningsmaterialet på bestyrelsens hjemmeside (pdf)

Målgruppe og aktiviteter:

Målgruppe

Idéer kunne vedrøre alle igangværende erhvervsfremmeprojekter, herunder alle projekter igangsat af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse uanset finansieringskilde. Dermed kunne både strukturfondsprojekter igangsat af bestyrelsen, strukturfondsprojekter igangsat før bestyrelsens nedsættelse, projekter finansieret med decentrale erhvervsfremmemidler og regionale erhvervsudviklingsprojekter overtaget af Erhvervsstyrelsen indsende idéer. Såvel lokale projekter som projekter, der dækker en større geografi, kunne indsende idéer.

Der kan ikke indsendes idéer vedrørende afsluttede projekter.

Aktiviteter

Uanset projektets finansieringsform kunne der kun søges tillægsbevilling til aktiviteter, der lå i naturlig forlængelse af det eksisterende projekt. Det betød, at de foreslåede aktiviteter skulle ses som en egnet og sammenhængende videreudvikling eller tilpasning af igangværende aktiviteter, så deres relevans for virksomhederne blev øget i situationen omkring og/eller efter pandemien.

Grundlæggende omlægning af projektets fokus, formål m.v. var generelt ikke muligt. Tillægsbevillinger gives derfor som udgangspunkt inden for projektets eksisterende tilsagnsvilkår, herunder krav til overholdelse af udbudsregler, EU’s stats-støtteregler m.v. 

Krav til ideer:

Alle ideer skulle leve op til en række krav for at komme at komme i betragtning. Ideer skulle generelt:

 • Fokusere på at styrke virksomhedernes konkrete håndtering af de umiddelbare øko-nomiske konsekvenser af COVID-19-pandemien og/eller på deres genstart af forret-ningen i kølvandet på pandemien
 • Ligge i naturlig forlængelse af det eksisterende projekt
 • Bygge på direkte virksomhedskontakt
 • Kunne gennemføres i 2020 og 2021
 • Supplere de erhvervsrettede statslige kompensationsordninger 
 • Overholde angivne omfangskrav i den obligatoriske idéskabelon

Specifikt for idéer til at ændre strukturfondsprojekter var det et krav, at idéen skulle kunne rummes inden for de pågældende indholdsmæssige rammer af programmerne for EU’s Socialfond og EU’s Regionalfond.

Specifikt for ideer til at skalere projekter ved tilførsel af yderligere midler (tillægsbevillinger), blev følgende to krav desuden stillet:

 • Indholdskrav: Forslaget måtte ikke fokusere på turismefremme  og klyngeaktiviteter. 
 • Beløbskrav: Tillægsbevillinger til skalering skulle vedrøre mindst 10 pct. og højest 50 pct. af det oprindelige tilsagn, dog mindst 2 mio. kr. og højest 20 mio. kr. i tillægsbevilling.

Hensigten med indholdskravet var at undgå overlap med andre aktuelle udmøntninger fra bestyrelsen, der dækker disse problemstillinger, og hvor ansøgere kunne tage højde for situationen omkring COVID-19 i deres ansøgning. Hensigten med beløbskravet er dels at opnå tilstrækkelig volumen i skalering, dels at sikre en vis spredning i operatørernes virkemidler.

Hvis en idé alene vedrørte projektændringer og ikke omfattede et ønske om yderligere midler (tillægsbevilling), gjaldt indholdskravet og beløbskravet ikke. Dermed kunne turismefremme og klyngeprojekter søge om COVID-19-relevante ændringer, men ikke midler til skalering.

Sekretariatet forbeholdte sig retten til uden videre bedømmelse i henhold til de udmeldte vurderingskriterier at afvise ideer, der ikke levede op til ovenstående krav. Det skal dog bemærkes, at det altid var muligt at anmode om justeringer af igangværende projekter ved at kontakte den pågældende sagsbehandler. 

Vurderingskriterier:

Sekretariatet vurderer de idéer, der lever op til de oplistede krav. Der lægges ligelig vægt på følgende kriterier:

 • Relevans og potentiale i beskrivelsen af problem, løsning og målgruppe i relation til at imødekomme virksomhedernes ændrede behov her og nu og/eller som følge af COVID-19-krisen
 • Sammenhængen mellem de ønskede ressourcer/projektændringer, den foreslåede løsning og indholdet af det eksisterende projekt
 • Løsningens gennemførlighed og operatørens kapacitet og kompetencer
 • Forenelighed med forenkling og konsolidering af erhvervsfremmesystemet, herunder hensigtsmæssige snitflader til øvrige ordninger og aktører og særligt erhvervshusene og de statslige erhvervsrettede kompensationsordninger

Ansøgning og proces for behandling af idéer:

Ansøg

Fristen for at indsende idéer var fredag den 24. april 2020 kl. 12.00. Ideerne skulle sendes til de@erst.dk i den obligatoriske idéskabelon.

Proces

Efter fristen udvælger sekretariatet et antal idéer på baggrund af bedømmelseskriterierne, der fremgår af annonceringsmaterialet. Sekretariatet agter at holde videomøder med de udvalgte projekter umiddelbart efter fristen for at indsende idéer. Operatører forventes derfor at stå til rådighed med kort varsel i den henseende.

Alle idéer, der ikke arbejdes videre med, modtager skriftligt afslag på normal vis efter bestyrelsens møde den 28. maj 2020.

Udvalgte operatører forventes også at skulle indsende en egentlig ansøgning og et konkret budgetforslag m.v. for tillægsbevillinger med kort varsel til brug for videre sagsbehandling og den opfølgende dialog. Er der tale om et strukturfondsprojekt, kan operatøren desuden forvente at skulle opdatere sin effektkæde m.m., hvis bestyrelsen udmønter en tillægsbevilling til projektet.

Ud fra videomøder og eventuel yderligere dialog med udvalgte projekter indstiller sekretariatet projektændringer og tillægsbevillinger til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Bestyrelsen forventes herudfra at træffe beslutninger på møde den 28. maj 2020. Dernæst iværksættes godkendte projektændringer og skaleringer i dialog mellem sekretariatet og de pågældende operatører, herunder fx endeligt budget m.v.

Hent den obligatoriske idéskabelon på bestyrelsens hjemmeside (pdf)

Finansiering

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har ved en ekstraordinær COVID-19-omprioritering afsat op til 114,7 mio. kr. til tillægsbevillinger. Det drejer sig om op til 30,0 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler, op til 53,9 mio. kr. fra Socialfonden og op til 30,8 mio. kr. fra Regionalfonden.

Udgangspunktet er, at projekter, der ønsker tillægsbevillinger, i givet fald vil opnå dette via flere midler af samme type, som projektet allerede har. Dermed forventes fx socialfondsprojekter at forestå eventuel skalering via en tillægsbevilling af socialfondsmidler, der evt. kan medfinansieres med decentrale erhvervsfremmemidler.

Det forventes, at eventuelle tillægsbevillinger til projekter, der aktuelt finansieres alene med decentrale erhvervsfremmemidler, samt projekter igangsat af regionerne, der alene finansieres med de tidligere regionale midler, vil ske via decentrale erhvervsfremmemidler.

Kontaktinformation:

For spørgsmål til ordningen kontakt da sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse:

Chefkonsulent Kasper Gregersen, 3529 1365 og kasgre@erst.dk eller chefkonsulent Susanne Gren Svendsen: 3529 1473 og susssv@erst.dk.