Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Inklusion af unge via uddannelse til erhvervsparathed

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop åbnet for ansøgninger til en inklusionsindsats, der skal sikre, at flere udfordrede unge kommer i gang med eller gennemfører en ungdomsuddannelse. Operatører kan søge om midler til at gennemføre indsatsen, som medfinansieres af EU's Socialfond og decentrale erhvervsfremmemidler.

Baggrund

De danske virksomheder oplever i stigende grad mangel på arbejdskraft. Der findes dog samtidig en stor gruppe unge med særlige udfordringer, som ikke har en ungdomsuddannelse, og som på længere sigt også står uden for det ordinære arbejdsmarked. Denne gruppe af unge er en potentiel ressource for danske virksomheder. Det kræver dog en særlig indsats at få de unge i målgruppen i gang med ungdomsuddannelse og dermed på lidt længere sigt at sikre, at de blive en del af den ordinære arbejdsstyrke.

EU's Socialfond giver mulighed for at igangsætte en særlig indsats, som på sigt vil medføre en reel udvidelse af arbejdsstyrken, som vil være til gavn for virksomhederne, der mangler arbejdskraft. Derfor indkalder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu ansøgninger fra operatører, der vil gennemføre en inklusionsindsats, som kan medvirke til at sikre, at unge med særlige udfordringer hjælpes i gang med ungdomsuddannelse og på længere sigt kommer ind på arbejdsmarkedet. Indsatsen igangsættes under Socialfondens inklusionsakse.

 

Inklusion af unge via uddannelse til erhvervsparathed

Målet med den kommende indsats er, at unge, der er på kanten af uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, skal motiveres og sikres bedre muligheder for at gennemføre en uddannelse. 

Tilskudsberettigede aktiviteter kan fx være:

  • Styrket vejledning og uddannelse af særligt udsatte unge fra fx yderområder eller i udsatte boligområder i byer, der falder fra eller ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse. Det kan være gennem supplerende aktiviteter til den forberedende grunduddannelse, styrket samspil mellem ungdomsuddannelses-institutioner og andre aktører om særlige forløb, som letter overgangen til ungdomsuddannelse, mentorordninger, helhedsorienterede indsatser mv. Aktiviteter kan med fordel inddrage fx personer med anden etnisk baggrund end dansk, herunder særligt drenge, eller handicappede i målgruppen.
  • Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelsesforløb for deltagere inden for målgruppen og/eller aktiviteter med henblik på at styrke fastholdelsen af deltagerne fra målgruppen i det ordinære ungdomsuddannelsessystem samt tilgængeligheden for denne målgruppe. Det kan fx være ved støtte til e-læringsforløb, men ikke ved støtte til transport eller fysiske anlæg.
  • Støtte til fastholdelse af unge med psykisk sårbarhed og/eller opmærksomhedsforstyrrelser i det ordinære uddannelsessystem.

 

Ansøgningsmateriale, uddybende information og informationsmøder

Ansøgninger skal ligge inden for rammerne af socialfondsprogrammets prioritetsakse 3 om inklusion via uddannelse og beskæftigelse.

 

Vi anbefaler, at I beskriver jeres projektidé og sender den til os, inden I ansøger. Skabelonen er et værktøj til dialog om jeres projektidé.

 

Erhvervsstyrelsen har afholdt informationsmøde om indsatsen den 1. og 2. juli 2019 og afholder igen informationsmøde den 15. august 2019. 

Læs mere om informationsmøderne, og find link til tilmelding

Se præsentation fra informationsmøderne (pp)

 

Ansøgning

Ansøgning indsendes via det elektroniske ansøgningsskema. 

Åbn ansøgningsskemaet 

Ansøgningsfristen er den 10. september 2019 kl. 12.00. Ansøgninger forventes behandlet på mødet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 14. november 2019.

 

Finansiering

Et projekt vil blive finansieret med op til 33,6 mio. kr. fra Socialfonden og op til 16,7 mio. kr. af de decentrale erhvervsfremmemidler.
Der kan søges socialfondsmidler, uden at der samtidig søges decentrale erhvervsfremmemidler, men der kan ikke søges om decentrale erhvervsfremmemidler alene.
Ansøger skal indsende to ansøgninger, hvis der søges om tilskud til aktiviteter i Region Sjælland og én eller flere af de øvrige regioner: Én ansøgning for de aktiviteter, der skal foregå i Region Sjælland, og én ansøgning for de aktiviteter, der skal foregå i resten af landet. Der kan søges om EU-tilskud op til 50 pct. af et projekts samlede budget i Region Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Syddanmark og Bornholms Regionskommune. 

Region Sjælland er en såkaldt ”overgangsregion” i Europa. For projekter i Region Sjælland kan der søges om EU-tilskud op til 60 pct. af et projekts samlede budget.
Den øvrige finansiering forventes at komme fra partnere i projektet, decentrale erhvervsfremmemidler, men kan også komme fra stat, kommuner, organisationer, fonde m.v.
Der kan maksimalt søges om 6 mio. kr. i EU-tilskud til aktiviteter i Region Sjælland og 27,4 mio. kr. i EU-tilskud til aktiviteter i de øvrige regioner.
Hvis et projekt indebærer statsstøtte i henhold til gældende EU-regler, kan den samlede EU-medfinansiering blive mindre end 50/60 pct.