Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Registrering og indberetning af deltagerne på socialfondsprojekter

Socialfondsprojekter, som har deltagere (alle opkvalificeringsprojekter og organisationsudviklingsprojekter med deltagere), er forpligtet til at rapportere oplysninger om deltagergennemførelsen.

I den forbindelse skal alle deltagere udfylde deltagerskemaer ved projektstart og -ophør, og støttemodtageren skal senest ved statusrapportering ultimo februar og ultimo august registrere deltagernes besvarelser for perioden gennem en on-lineregistrering. De pågældende projekter får tilsendt en fil med link til on-lineregistreringen samt en vejledning i brug af systemet fra Erhvervsstyrelsen.

Deltagerstartskema og deltagerophørsskema

Deltagerstartskemaet og deltagerophørsskemaet danner grundlag for registreringen af deltagernes grundoplysninger og effektdata. Projektlederen downloader deltagerstartskemaet og deltagerophørsskemaet via nedenstående link og udfylder projektets stamoplysninger fra tilsagnsskrivelsen. Herefter kopieres skemaerne og udleveres til alle startende og ophørende deltagere sammen med informationsmateriale til deltagerne om persondataloven (download fra nedenstående link). Projektlederen skal ved indsamlingen af skemaerne fra deltagerne sikre sig, at alle oplysninger er givet.

Start- og ophørsskemaerne er den 6. november 2008 revideret, således at omfanget af skemaerne er mindsket betydeligt. Revideringen er udelukkende lay-outmæssig og der er ikke foretaget indholdsmæssige ændringer i forhold til de tidligere versioner af skemaerne, som derfor stadig kan benyttes.

On-lineregistreringen

Erhvervsstyrelsen udsender løbende materialet til brug ved on-line registreringen af start- og ophørsskemaerne til projekterne. Projekterne modtager derfor ikke nødvendigvis materialet lige ved projektstart. Det skal understreges, at systemet skal benyttes til registrering af alle støtteberettigede deltagere i projektet - altså også deltagere, der allerede er startet og måske også har afsluttet projektet på det tidspunkt materialet modtages.


Værktøjer til indberetning