Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
29.01.2021

Høring: Udkast til lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden

Udkast til lovændring af lovbekendtgørelse om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond sendes nu i høring.

Fristen for at indsende høringssvar er: 

Fredag den 26. februar 2021 kl. 12.00

I skal sende jeres høringssvar til:

Daniel Lauest Vistisen: danvis@erst.dk

Alternativt kan I sende høringssvar med almindelig post til:

Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg 

Baggrund og hovedindhold

Lovforslaget har til formål at give regionsrådene ret til indstilling til erhvervsministeren om anvendelse af 20 pct. af midlerne fra Socialfonden Plus i den nye programperiode, som begynder i 2021. Med indstillingsretten er det hensigten at styrke regionernes arbejde på uddannelsesområdet.

De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) skal høres forud for regionernes indstilling for at opnå en koordineret indsats med opbakning fra arbejdsmarkedets parter.

Regionerne kan alene indstille om anvendelsen af midler inden for de opgaver, de har hjemmel til i sektorlovgivningen på uddannelsesområdet. Erhvervsministeren bemyndiges med udkastet til lovændring til at fastsætte nærmere regler om regionernes indstillingsret.

Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. juli 2021.

Vil I vide mere?

I er velkomne til at henvende jer med spørgsmål til Daniel Lauest Vistisen: danvis@erst.dk og telefon 3529 1773.

Find høringsbrev, udkast til lovforslag og høringslisten på Høringsportalen