Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
26.08.2016

Her er de nye støtteberettigelsesregler

Vi har ændret støtteberettigelsesreglerne, så det fremover bliver mere enkelt at afrapportere. Ændringerne gælder fra 1. september 2016.

I starten af strukturfondsperioden 2014 – 2020 indførte Erhvervsstyrelsen nye støtteberettigelsesregler for projekter, som modtager EU-medfinansiering. Hensigten med reglerne var en balance mellem dels at sikre, at udgifter, som udløser medfinansiering, lever op til forordningskravene, dels at undgå unødvendige administrative byrder.

Det har imidlertid vist sig, at reglerne utilsigtet har medført unødigt besvær for projekterne. For at komme projekternes kritik i møde har vi derfor ændret reglerne med virkning fra 1. september 2016.

 

To primære ændringer

Først og fremmest har vi forenklet beregningsmodellen, så projekter fremover skal beregne støtteberettigede lønudgifter pr. måned. Vores forventning er, at forenklingen betyder mindre administrativt bøvl for projekterne.

Den anden væsentlige ændring vedrører afstemning hos partnerne. Med de nye regler giver vi operatører på rammeprogrammer valget mellem på den ene side at indhente udgifts- og betalingsdokumentation hos alle økonomiske partnere og selv stå for at bogføre disse samlet. Alternativt kan operatøren vælge, at alle økonomiske partnere skal levere afstemning til eget økonomisystem.

 

Den kommende afrapportering

Ændringerne gælder fra 1. september 2016. Det betyder, at det kun er udgifter, der er afholdt efter denne dato, som er omfattet af de ændrede regler. Udgifter, der er afholdt inden 1. september 2016, skal derimod afrapporteres inden for rammerne af de hidtil gældende regler.

Styrelsen kan dog i særlige tilfælde beslutte, at de hidtidige regler også skal gælde efter 1. september 2016. Det kan eksempelvis være, hvis et projekt slutter kort efter 1. september 2016. På samme måde kan vi ekstraordinært beslutte, at nye projekter udelukkende skal anvende de nye regler. Det kan være i de tilfælde, hvor projekter har lavet aftale om, at deres første regnskab har en skæringsdato senere end 31. august 2016.

 

Du kan finde støtteberettigelsesreglerne her