Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Grøn og cirkulær omstilling i SMV'er

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop åbnet for ansøgninger til en landsdækkende indsats, der skal forbedre konkurrenceevnen og ressourceeffektiviteten i SMV'er. Operatører kan søge om midler til at gennemføre indsatsen, som medfinansieres af EU's Regionalfond og decentrale erhvervsfremmemidler.  

Baggrund

Strategi for decentral erhvervsfremme 2019 fremhæver grøn og cirkulær omstilling som en tværgående prioritet for et produktivt og dynamisk dansk erhvervsliv. Men samtidig peger undersøgelser på, at særligt SMV’erne finder det vanskeligt at realisere potentialet i de cirkulære forretningsmodeller, og ikke mange af SMV'erne har tilstrækkelig viden og kapacitet til at omstille sig. Derfor indkalder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu ansøgninger fra operatører, der vil gennemføre en landsdækkende SMV-rettet indsats, der understøtter og ansporer virksomhederne til at udnytte forretnings­mulighederne i den grønne og cirkulære omstilling, og som dermed styrker virksomhedernes bæredygtighed, konkurrenceevne og indtjening.

 

Grøn og cirkulær omstilling i SMV'er

En projektansøgning skal indeholde en eller flere af følgende tre delindsatser:  

 • Forretningsmæssige potentialer ved højere værdiudnyttelse af materialer: Udvikling og afprøvning af nye koncepter og forretnings­modeller samt nye og eksisterende teknologier og metoder, som understøtter en højere værdiudnyttelse af materialer
 • Forretningsmæssige potentialer ved cirkulært design og produktudvikling: Design af produkter og processer, som underbygger en mere cirkulær økonomi og nye cirkulære forretningsmodeller
 • Forretningsmæssige potentialer ved plastgenanvendelse: Reduktion og bedre genanvendelse af plast, herunder særligt plastemballage på tværs af sektorer som en del af SMV’ers udnyttelse af fremtidige forretningspotentialer inden for plastgenanvendelse 

Operatøren skal rekruttere et antal SMV’er og/eller netværk af virksomheder til en cirkulær erhvervsfremmeindsats inden for en eller flere af de tre delindsatser. I et netværk skal mindst 2/3 af de deltagende virksomheder være SMV’er. Store virksomheder kan deltage i netværk, forudsat de store virksomheder bidrager til at forbedre ressourceeffektiviteten i netværkets SMV’er og/eller værdikæder.

Regionalfondsprogrammet giver mulighed for at støtte en forholdsvis bred vifte af aktiviteter, der kan bidrage til den grønne og cirkulære omstilling i de deltagende virksomheder og/eller deres værdikæder. De tilskudsberettigede aktiviteter omfatter blandt andet følgende:   

 • Matchmaking og opbygning af netværk, inkl. samarbejde med kunder og leverandører mv.
 • Tilknytning af rådgivere og mentorer, der har erfaring med ressourceeffektiv og cirkulær forretningsudvikling
 • Rådgivning hos videninstitution om fx teknologi
 • Rådgivning til beregning af investeringsbehov og forventede resultater
 • Udvikling af business cases og rentabilitetsanalyser af grønne og cirkulære forretningsmodeller
 • Kortvarige produkt- og procesudviklingsforløb
 • Støtte til investeringer i maskiner og udstyr (se nedenfor)
 • Støtte til adgang til fysiske faciliteter, fx test- og prototypefaciliteter i erhvervsparker eller ’fablabs’

Ansøgere (operatører) kan være fx være GTS’er, innovationsnetværk, branche­­organisationer, private virksomheder eller erhvervshuse.

Ansøgningsmateriale og uddybende information

Ansøgninger skal ligge inden for rammerne af regionalfondsprogrammets prioritetsakse 3, der har til formål at forbedre ressourceeffektiviteten i SMV’er og deres værdikæder og derved medvirke til at styrke konkurrenceevnen.

Erhvervsstyrelsen holdt informationsmøde om indsatsen i Silkeborg mandag den 6. maj 2019 kl. 13-15.

Vi anbefaler, at I beskriver jeres projektidé og sender den til os, inden I ansøger. Skabelonen er et værktøj til dialog om jeres projektidé.

Ansøgning

Ansøgning indsendes via det elektroniske ansøgningsskema. 

Åbn ansøgningsskemaet 

Ansøgningsfristen er den 27. juni 2019. 

Finansiering

Et projekt vil blive medfinansieret med op til 80,7 mio. kr. regionalfondsmidler samt decentrale erhvervsfremmemidler op til 15 mio. kr.

Hver ansøger skal indsende to ansøgninger: Én ansøgning for de aktiviteter, der skal foregå i Region Sjælland, og én ansøgning for de aktiviteter, der skal foregå i resten af landet. For ansøgninger vedrørende aktiviteter i regionerne Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland og Hovedstaden gælder, at Regionalfonden maksimalt kan finansiere 50 pct. af et projekts samlede budget, mens det for ansøgningen vedrørende aktiviteter i Region Sjælland gælder, at Regionalfonden maksimalt kan finansiere 60 pct. af det samlede budget.

Der kan maksimalt søges om 21,2 mio. kr. i EU-tilskud til aktiviteter i Region Sjælland og 59,5 mio. kr. i EU-tilskud til aktiviteter i de øvrige regioner.

Den øvrige finansiering forventes at komme fra partnerne i projektet og decentrale erhvervsfremmemidler, men kan også komme fra stat, kommuner, organisationer, fonde mv.

Det er et krav, at den private medfinansiering udgør minimum 25 pct. af det samlede budget (både i Region Sjælland og i de øvrige regioner).