Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Foto-, video- og lydoptagelser

Læs om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med foto-, video- og lydoptagelser.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Erhvervsstyrelsen

Vejlsøvej 29

8600 Silkeborg

CVR-nr.: 10150817

Telefon: 35 29 17 00

Mail: de@erst.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@em.dk
 • På telefon: 33 92 33 50
 • Ved brev: Erhvervsministeriet, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K, att. databeskyttelsesrådgiver

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At synliggøre gode resultater fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.
 • At kommunikere om strukturfondene i form af offentliggørelse af foto-, video- og lydoptagelser samt artikler på www.regionalt.dk, www.erhvervsfremmebestyrelsen.dk, www.erst.dk og på Europa-Kommissionens hjemmeside samt på Erhvervsstyrelsens, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses og Europa-Kommissionens Facebook-profiler og LinkedIn-profiler.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 bilag XII, afsnit 2.1.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, hvorefter behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g, hvorefter behandling er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret og står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respekterer det væsentligste indhold af retten til databeskyttelse og sikrer passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

 • Navn, e-mailadresse og mobiltelefonnummer.
 • Foto-, video- og/eller lydoptagelser samt artikler.
 • Hvis du deltager i et socialfondsprojekt, kan der være tale om behandling af følsomme oplysninger i form af helbredsoplysninger.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Europa-Kommissionen

Hvor stammer dine personoplysninger fra?

 • Erhvervsstyrelsen har fået dine kontaktoplysninger fra den operatør, som har fået tilskud fra Erhvervsstyrelsen til det projekt under Regionalfonden eller Socialfonden, som du deltager i.

Opbevaring af dine personoplysninger

 • Foto-, video- og lydoptagelserne samt artiklerne af dig opbevares i fem et halvt år efter at de er blevet offentliggjort.
 • På sociale medier vil foto-, video- og lydoptagelserne samt artikler dog ligge tilgængelige, så længe det pågældende sociale medie tillader det.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.