Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Flere unge i erhvervsuddannelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop åbnet for ansøgninger til en uddannelsesindsats, der skal øge antallet af faglærte. Operatører kan søge om midler til at gennemføre indsatsen, som medfinansieres af EU's Socialfond og decentrale erhvervsfremmemidler.  

Baggrund

Adgang til kvalificeret arbejdskraft er afgørende for virksomhedernes muligheder for at forbedre deres konkurrenceevne og skabe arbejdspladser i Danmark. I alle dele af landet og i flere brancher oplever virksomheder problemer med at rekruttere den ønskede arbejdskraft; særligt de såkaldte STEM-kompetencer er efterspurgte. Derfor indkalder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu ansøgninger fra operatører, der vil gennemføre en sammenhængende uddannelsesindsats. Målet er at øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft ved at få flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse både ved at øge søgningen og mindske frafaldet.

 

Flere unge i erhvervsuddannelse

Målet med indsatsen er at få flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Det kan blandt andet ske ved at støtte de unge i overgangene, fx via den forberedende grunduddannelse, og ved at skabe flere praktikpladser.

De tilskudsberettigede aktiviteter omfatter blandt andet:

  • Udvikling og gennemførelse af særlige forløb, som letter overgangen fra folkeskole til erhvervsuddannelse, gennem aktiviteter for grund-skoleelever i 6.-9. klasse med henblik på at få flere til at søge ind på erhvervsuddannelserne.
  • Målrettet vejledning af unge, som vil påbegynde eller er i gang med en erhvervsuddannelse, eventuelt i form af mentorordninger, så talenter opfanges og får hjælp til at træffe det rigtige karrierevalg, og frafald undgås.
  • Gennemførelse af talentudviklingsforløb på erhvervsuddannelserne, deltagelse i konkurrencer, eliteforløb med særlige udfordringer eller faget set i internationalt perspektiv.
  • Udvikling af praktikordninger, der motiverer virksomhederne/det lokale erhvervsliv til at indgå uddannelsesaftaler og forbedre praktikmulighederne.
  • Supplere indsatsen på praktikpladscentrene ved fx at bidrage til at få flere små virksomheder til at gå sammen om praktikforløb, der tilsammen opfylder uddannelseskravene, via hjælpefunktioner at reducere den administrative byrde for virksomheder, der opretter praktikpladser, og at kombinere skole- og virksomhedspraktik.
  • Udbredelse, kombineret med afprøvning i praksis, af gode erfaringer med undervisningsmetoder/-former, pædagogik og bedre mulighed for faglig specialisering.
  • Udvikling kombineret med afprøvning af initiativer, der sikrer en bredere geografisk uddannelsesdækning.
  • Samarbejde mellem erhvervsuddannelser og virksomheder med henblik på bedre forretningsudvikling og innovation i små og mellemstore virksomheder.
  • Attraktive erhvervsskoler gennem udvikling af skolemiljø og markedsføring (kan kun støttes i sammenhæng med en eller flere af de øvrige aktiviteter).

 

Ansøgningsmateriale og uddybende information

Ansøgninger skal ligge inden for rammerne af socialfondsprogrammets prioritetsakse 4, investeringsprioritet 1, der har til formål at få flere til at gennemføre en erhvervsuddannelse.

Vi anbefaler, at I beskriver jeres projektidé og sender den til os, inden I ansøger. Skabelonen er et værktøj til dialog om jeres projektidé.

Erhvervsstyrelsen holdt informationsmøde om indsatsen tirsdag den 7. maj 2019. 

 

Ansøgning

Ansøgning indsendes via det elektroniske ansøgningsskema. 

Åbn ansøgningsskemaet 

Ansøgningsfristen er den 24. juni 2019. 

 

Finansiering

Et projekt vil blive medfinansieret med op til 30,0 mio. kr. socialfondsmidler samt decentrale erhvervsfremmemidler op til 20 mio. kr. Der kan godt søges socialfondsmidler, uden at der samtidig søges decentrale erhvervsfremmemidler, men der kan ikke søges om decentrale erhvervsfremmemidler alene.

Hvis et projekt vedrører aktiviteter i Region Sjælland og én af de øvrige regioner, skal ansøger indsende to ansøgninger: Én ansøgning for de aktiviteter, der skal foregå i Region Sjælland, og én ansøgning for de aktiviteter, der skal foregå i resten af landet. For ansøgninger vedrørende aktiviteter i regionerne Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland, Hovedstaden og Bornholms Regionskommunegælder, at Socialfonden maksimalt kan finansiere 50 pct. af et projekts samlede budget, mens det for ansøgningen vedrørende aktiviteter i Region Sjælland gælder, at Socialfonden maksimalt kan finansiere 60 pct. af det samlede budget.

Der kan maksimalt søges om 2,2 mio. kr. i EU-tilskud til aktiviteter i Region Sjælland og 27,8 mio. kr. i EU-tilskud til aktiviteter i de øvrige regioner.

Den øvrige finansiering forventes at komme fra partnerne i projektet og decentrale erhvervsfremmemidler, men kan også komme fra stat, kommuner, organisationer, fonde mv.