Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Flere unge i erhvervsuddannelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse besluttede i marts 2019 at udmønte midler til en uddannelsesindsats, der skal øge antallet af faglærte. Frem til den 24. juni 2019 kunne operatører derfor søge midler til at gennemføre indsatsen, som medfinansieres af EU's Socialfond og decentrale erhvervsfremmemidler.  

Baggrund

Adgang til kvalificeret arbejdskraft er afgørende for virksomhedernes muligheder for at forbedre deres konkurrenceevne og skabe arbejdspladser i Danmark. I alle dele af landet og i flere brancher oplever virksomheder problemer med at rekruttere den ønskede arbejdskraft; særligt de såkaldte STEM-kompetencer er efterspurgte. Derfor indkaldte Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansøgninger fra operatører, der vil gennemføre en sammenhængende uddannelsesindsats. Målet er at øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft ved at få flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse både ved at øge søgningen og mindske frafaldet.

Flere unge i erhvervsuddannelse

Målet med indsatsen er at få flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Det kan blandt andet ske ved at støtte de unge i overgangene, fx via den forberedende grunduddannelse, og ved at skabe flere praktikpladser.

De tilskudsberettigede aktiviteter omfatter blandt andet:

  • Udvikling og gennemførelse af særlige forløb, som letter overgangen fra folkeskole til erhvervsuddannelse, gennem aktiviteter for grund-skoleelever i 6.-9. klasse med henblik på at få flere til at søge ind på erhvervsuddannelserne.

  • Målrettet vejledning af unge, som vil påbegynde eller er i gang med en erhvervsuddannelse, eventuelt i form af mentorordninger, så talenter opfanges og får hjælp til at træffe det rigtige karrierevalg, og frafald undgås.

  • Gennemførelse af talentudviklingsforløb på erhvervsuddannelserne, deltagelse i konkurrencer, eliteforløb med særlige udfordringer eller faget set i internationalt perspektiv.

  • Udvikling af praktikordninger, der motiverer virksomhederne/det lokale erhvervsliv til at indgå uddannelsesaftaler og forbedre praktikmulighederne.

  • Supplere indsatsen på praktikpladscentrene ved fx at bidrage til at få flere små virksomheder til at gå sammen om praktikforløb, der tilsammen opfylder uddannelseskravene, via hjælpefunktioner at reducere den administrative byrde for virksomheder, der opretter praktikpladser, og at kombinere skole- og virksomhedspraktik.

  • Udbredelse, kombineret med afprøvning i praksis, af gode erfaringer med undervisningsmetoder/-former, pædagogik og bedre mulighed for faglig specialisering.

  • Udvikling kombineret med afprøvning af initiativer, der sikrer en bredere geografisk uddannelsesdækning.

  • Samarbejde mellem erhvervsuddannelser og virksomheder med henblik på bedre forretningsudvikling og innovation i små og mellemstore virksomheder.

  • Attraktive erhvervsskoler gennem udvikling af skolemiljø og markedsføring (kan kun støttes i sammenhæng med en eller flere af de øvrige aktiviteter).

Ansøgningsmateriale og uddybende information

Ansøgninger skulle ligge inden for rammerne af socialfondsprogrammets prioritetsakse 4, investeringsprioritet 1, der har til formål at få flere til at gennemføre en erhvervsuddannelse.

Erhvervsstyrelsen holdt informationsmøde om indsatsen tirsdag den 7. maj 2019. 

Ansøgning

Ansøgning skulle indsendes via det elektroniske ansøgningsskema. 

Ansøgningsfristen var den 24. juni 2019. 

Finansiering

Der var samlet samlet afsat op til 50 mio. kr., fordelt på 30 mio. kr. fra Socialfonden og 20 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler (DEM) til indsatsen.

Socialfondsmidlerne fordelte sig således, at der maksimalt kunne søges om ca. 2,2 mio. kr. i EU-tilskud til aktiviteter i Region Sjælland og 27,8 mio. kr. i EU-tilskud til aktiviteter i de øvrige regioner.