Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Mærk Næstved - Bæredygtig grøn byudvikling med Innovative affaldsløsninger og reduktion af energiforbruget i Næstved

Projektinformation

Startdato: 06.01.2017

Slutdato: 31.05.2021

Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.): 10.159.182

EU-støtte til projektet (kr.): 5.606.242

Indstillet af: Bæredygtig, grøn byudvikling

Fond og indsatsområde: Regionalfonden, Energi- og ressourceeffektive byer

Kontaktinformation og partnere

Støttemodtagerens navn: Næstved Kommune

Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer): 4700

Projektresumé

Projektet ”Mærk Næstved – bæredygtig grøn byudvikling med innovative affaldsløsninger og reduktion af energiforbruget i Næstved” er en del af en samlet indsats inden for rammerne af EU’s Regionfonds indsatsområde ”Smart Urban Innovation”, der skal understøtte en helhedsorienteret bystrategi for Næstved by med fokus på grøn, bæredygtig byudvikling.

Dette projekt er ét ud af to delprojekter (delprojekt 2), der er selvstændig defineret og beskrevet, men gensidigt understøttende, der har til formål at Delprojekt 1: Øge antallet af innovative små og mellemstore virksomheder, der på en smart og nytænkende måde udvikler løsninger for ressourceforbrug, genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald, og Delprojekt 2 (nærværende): Arbejde målrettet med affaldsoptimering og reduktion af energiforbruget i Næstved by i forhold til mere overordnede strukturelle rammer.

Disse delprojekter er gensidigt understøttende, da begge indeholder indsatser til reduktion og genanvendelse af affald samt anvendelsen af nye teknologier til mindskelse af ressourceforbruget.

Disse aktiviteter vil bl.a. omhandle smarte løsninger og øget opsamling af data om affald i Næstved by, implementering af nye smarte teknologier til affaldssorteringsløsninger i bykernen, sammenkobling mellem analyseredskaber, databehandling og konkrete affaldsstationer samt etablering af en række ”cradle-to-cradle” forsøgsprojekter og brugerbåret innovation af nye metoder for at adfærdsmotivere og skabe fokus på reduktion af affaldsmængder, selvforsyning og genanvendelse af affald (i samarbejde med RessourceCity, AffaldPlus og Erhvervsakademi Sjælland).

En del af denne indsats vil omhandle en forbedring af kildesortering/udvikling af nye metoder til kildesortering af udvalgte affaldsfraktioner og opkvalificering medarbejdere til at kunne implementere disse i daglig praksis (i samarbejde med AffaldPlus og RessourceCity).

Derudover vil delprojektet også omfatte arbejdet med energireduktion og energieffektiviseringer i bygninger i Næstved by, hvor der både vil blive arbejdet med smarte IT-løsninger indenfor ”facility management” af kommunale og almene ejendomme og fokus på metoder og nye teknologier til bedre energiudnyttelse hos offentlige og private fjernvarmeforbrugere i samarbejde med Næstved Varmeværk A/S.

Overordnet set vil disse samlede aktiviteter og indsatser undstøtte Næstved Kommunes planstrategi for 2016-2027, hvori det understreges, at "et godt liv er lig et grønt liv".