Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Bæredygtig vækst gennem energi- og ressourceeffektive SMV'er

Projektinformation

Startdato: 01.01.2016

Slutdato: 31.08.2020

Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.): 21.145.600

EU-støtte til projektet (kr.): 10.572.800

Indstillet af: Vækstforum Nordjylland

Fond og indsatsområde: Regionalfonden, Energi- og ress.effektive SMV'er

Kontaktinformation og partnere

Støttemodtagerens navn: Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark

Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer): 9400

Partnere: 

  • Aalborg Kommune
  • Aalborg Universitet
  • ENERGI NORD A/S
  • Hjørring Kommune

Projektresumé

Projektet har til formål at identificere energi- og ressourcepotentialer i 100 SMV’er, hvoraf der identificeres konkrete effektiviseringsprojekter samt mulige nye grønne forretningsmodeller og ressourceloops hos 65 SMV’erne i Nordjylland. Dette vil bidrage til at sikre energi- og ressourcemæssige samt konkurrencemæssige fordele for den enkelte virksomhed.
Identificeringen og analyse af potentialerne gennemføres i tæt samarbejde mellem virksomheder og projektets partnere. Der tages et bredt udgangs-punkt i virksomhedernes produktion og processer og produkt med henblik på at identificere og realisere væsentlige ressourceeffektiviseringer gen-nem interne optimeringer og ændring i arbejdsgange og processer samt gennem nye grønne forretningsmodeller. Effektiviseringerne kan opnås gennem symbioser, samarbejder eller partnerskaber med andre virksom-heder, kunder, videnscentre eller andre aktører.

Projektet sikrer dokumentation og beslutningsgrundlag for virksomheden samt tilvejebringer viden til realiseringen. Effekterne af projektet vil være reduceret forbrug af energi og materialer herunder reduceret udledning af drivhusgasser. Hertil kommer virksomhedens konkurrencefordele gennem besparelser i omkostningerne og nye markedsmuligheder.

Projektet har 4 hovedaktiviteter:

A1) Identifikation af potentiale og rekruttering:
Identifikation af SMV’er i Nordjylland med potentiale for effektivisering og analyse af forventet potentiale.

A2) Energi- og ressourcepotentiale på SMV’er:
Gennemførelse af screeninger på 100 SMV’er, hvor der i samarbejde med nøglemedarbejdere på virksomheden skabes overblik over potentialerne. Der udarbejdes en ressourceplan.

A3) Grønne forretningsmodeller:
Udarbejdelse af individuelle grønne forretningsmodeller i 65 SMV’er. Virksomhederne vælger selv den konsulent de ønsker til selve udarbejdelsen. (Fokuseret forløb for i alt 65 SMV’er)

A4) Kompetenceløft via netværk og videndeling:
Med fokus på energi- og ressourceeffektivitet afklares behov for tilførsel af viden. Herudover sikrer netværket frugtbar videndeling og erfarings-udveksling blandt SMV’er i Nordjylland.