Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Erhvervsfaglig uddannelse (voksne) og videregående uddannelser

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop åbnet for ansøgninger til en uddannelsesindsats, der skal understøtte kompetenceløft blandt voksne beskæftigede og ledige. Operatører kan søge om midler til at gennemføre indsatsen, som medfinansieres af EU's Socialfond og decentrale erhvervsfremmemidler. 

Baggrund

Adgang til kvalificeret arbejdskraft er afgørende for danske virksomheders muligheder for at forbedre deres konkurrenceevne og skabe arbejdspladser. I alle dele af Danmark og i flere brancher oplever virksomheder problemer med at rekruttere den ønskede arbejdskraft, særligt de såkaldte STEM-kompetencer er efterspurgte. I takt med at avanceret teknologi og digitale løsninger udbredes, vokser virksomhedernes efterspørgsel efter medarbejdere med tekniske færdigheder. Derfor indkalder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu ansøgninger fra operatører, der vil gennemføre en sammenhængende uddannelsesindsats. Målet er at øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft gennem et formelt kompetenceløft, hvor ufaglærte løftes til faglært niveau, og flere faglærte løftes til videregående uddannelsesniveau. 

Erhvervsfaglig uddannelse (voksne) og videregående uddannelser

Målet med indsatsen er at understøtte kompetenceløft blandt voksne i job og ledige, som medfører, at voksne gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse på erhvervsuddannelsesniveau eller højere, dvs. fra ufaglært til faglært, fra studiekompetencegivende til erhvervskompetencegivende uddannelse eller fra faglært til videregående uddannelse. 

De tilskudsberettigede aktiviteter omfatter blandt andet:

  • Erhvervsfaglig eller videregående uddannelse af beskæftigede i små og mellemstore virksomheder, fx af faglærte og ufaglærte i industrien eller servicesektoren.
  • Information, vejledning og opsøgende arbejde over for SMV’er om mulighederne for kompetenceafklaring (realkompetencevurdering) og erhvervskompetencegivende (erhvervsfaglig eller videregående) uddannelse af medarbejderne, fx via konsulenter hos uddannelsesinstitutionerne og erhvervsservicesystemet.
  • Screening af SMV’er med henblik på afdækning af uddannelsesbehov og efterfølgende kortlægning af kompetencer og planlægning og tilrettelæggelse af erhvervskompetencegivende (erhvervsfaglige eller videregående) uddannelsesforløb.
  • Erhvervsfaglig uddannelse via vurdering og godkendelse af realkompetencer, brug af erhvervsrettede voksenuddannelser, herunder fx EUV og AMU, samt anvendelse af jobrotationsordningen etc., herunder udvikling af fleksible forløb, der gør det nemmere og mere attraktivt at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse i kombination med beskæftigelse.
  • Samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner (og evt. relevante myndigheder, fx jobcentre) om konkrete erhvervskompetencegivende (erhvervsfaglige eller videregående) og gerne fleksible uddannelsestilbud målrettet virksomheder, brancher eller klynger.
  • Erhvervsfaglige eller videregående uddannelser inden for brancher eller klynger på baggrund af identificerede kompetencebehov og/eller strategier for at imødekomme udviklingstendenser i branchen/klyngen.

Ansøgningsmateriale og uddybende information

Ansøgninger skal ligge inden for rammerne af socialfondsprogrammets prioritetsakse 4, investeringsprioritet 2, der har til formål at få flere til at gennemføre enten en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse.

Vi anbefaler, at I beskriver jeres projektidé og sender den til os, inden I ansøger. Skabelonen er et værktøj til dialog om jeres projektidé.

Erhvervsstyrelsen holdt informationsmøde om indsatsen tirsdag den 7. maj 2019. 

 

Ansøgning

Ansøgning indsendes via det elektroniske ansøgningsskema. 

Åbn ansøgningsskemaet 

Ansøgningsfristen er den 24. juni 2019. 

 

Finansiering

Et projekt vil blive medfinansieret med op til 20,0 mio. kr. socialfondsmidler samt decentrale erhvervsfremmemidler op til 10 mio. kr. Der kan godt søges socialfondsmidler, uden at der samtidig søges decentrale erhvervsfremmemidler, men der kan ikke søges om decentrale erhvervsfremmemidler alene.

Hvis et projekt vedrører aktiviteter i Region Sjælland og én af de øvrige regioner, skal ansøger indsende to ansøgninger: Én ansøgning for de aktiviteter, der skal foregå i Region Sjælland, og én ansøgning for de aktiviteter, der skal foregå i resten af landet. For ansøgninger vedrørende aktiviteter i regionerne Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland, Hovedstaden og Bornholms Regionskommune gælder, at Socialfonden maksimalt kan finansiere 50 pct. af et projekts samlede budget, mens det for ansøgningen vedrørende aktiviteter i Region Sjælland gælder, at Socialfonden maksimalt kan finansiere 60 pct. af det samlede budget.

Der kan maksimalt søges om 1,35 mio. kr. i EU-tilskud til aktiviteter i Region Sjælland og 18,65 mio. kr. i EU-tilskud til aktiviteter i de øvrige regioner.

Den øvrige finansiering forventes at komme fra partnerne i projektet og decentrale erhvervsfremmemidler, men kan også komme fra stat, kommuner, organisationer, fonde mv.