Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Erhvervsfaglig uddannelse (voksne) og videregående uddannelser

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse besluttede i marts 2019 at udmønte midler til en uddannelsesindsats, der skal understøtte kompetenceløft blandt voksne beskæftigede og ledige. Frem til 24. juni 2019 kunne operatører derfor søge om midler til at gennemføre indsatsen, som medfinansieres af EU's Socialfond og decentrale erhvervsfremmemidler. 

Baggrund

Adgang til kvalificeret arbejdskraft er afgørende for danske virksomheders muligheder for at forbedre deres konkurrenceevne og skabe arbejdspladser. I alle dele af Danmark og i flere brancher oplever virksomheder problemer med at rekruttere den ønskede arbejdskraft, særligt de såkaldte STEM-kompetencer er efterspurgte. I takt med at avanceret teknologi og digitale løsninger udbredes, vokser virksomhedernes efterspørgsel efter medarbejdere med tekniske færdigheder.

Derfor indkaldte Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansøgninger fra operatører, der vil gennemføre en sammenhængende uddannelsesindsats. Målet er at øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft gennem et formelt kompetenceløft, hvor ufaglærte løftes til faglært niveau, og flere faglærte løftes til videregående uddannelsesniveau. 

Erhvervsfaglig uddannelse (voksne) og videregående uddannelser

Målet med indsatsen er at understøtte kompetenceløft blandt voksne i job og ledige, som medfører, at voksne gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse på erhvervsuddannelsesniveau eller højere, dvs. fra ufaglært til faglært, fra studiekompetencegivende til erhvervskompetencegivende uddannelse eller fra faglært til videregående uddannelse. 

De tilskudsberettigede aktiviteter omfatter blandt andet:

  • Erhvervsfaglig eller videregående uddannelse af beskæftigede i små og mellemstore virksomheder, fx af faglærte og ufaglærte i industrien eller servicesektoren.

  • Information, vejledning og opsøgende arbejde over for SMV’er om mulighederne for kompetenceafklaring (realkompetencevurdering) og erhvervskompetencegivende (erhvervsfaglig eller videregående) uddannelse af medarbejderne, fx via konsulenter hos uddannelsesinstitutionerne og erhvervsservicesystemet.

  • Screening af SMV’er med henblik på afdækning af uddannelsesbehov og efterfølgende kortlægning af kompetencer og planlægning og tilrettelæggelse af erhvervskompetencegivende (erhvervsfaglige eller videregående) uddannelsesforløb.

  • Erhvervsfaglig uddannelse via vurdering og godkendelse af realkompetencer, brug af erhvervsrettede voksenuddannelser, herunder fx EUV og AMU, samt anvendelse af jobrotationsordningen etc., herunder udvikling af fleksible forløb, der gør det nemmere og mere attraktivt at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse i kombination med beskæftigelse.

  • Samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner (og evt. relevante myndigheder, fx jobcentre) om konkrete erhvervskompetencegivende (erhvervsfaglige eller videregående) og gerne fleksible uddannelsestilbud målrettet virksomheder, brancher eller klynger.

  • Erhvervsfaglige eller videregående uddannelser inden for brancher eller klynger på baggrund af identificerede kompetencebehov og/eller strategier for at imødekomme udviklingstendenser i branchen/klyngen.

Ansøgningsmateriale og uddybende information

Ansøgninger skulle ligge inden for rammerne af socialfondsprogrammets prioritetsakse 4, investeringsprioritet 2, der har til formål at få flere til at gennemføre enten en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse.

Erhvervsstyrelsen holdt informationsmøde om indsatsen tirsdag den 7. maj 2019. 

Ansøgning

Ansøgning skulle indsendes via det elektroniske ansøgningsskema. 

Ansøgningsfristen var den 24. juni 2019. 

Finansiering

Der var samlet samlet afsat op til 30 mio. kr., fordelt på 20 mio. kr. fra Socialfonden og 10 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler (DEM) til indsatsen.
Socialfondsmidlerne fordelte sig således, at der maksimalt kunne søges om ca. 1,35 mio. kr. i EU-tilskud til aktiviteter i Region Sjælland og 18,65 mio. kr. i EU-tilskud til aktiviteter i de øvrige regioner.