Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Effektkæder og indikatorer

Erfaringerne viser, at projekter, som hviler på en klar, logisk og målbar effektkæde, har langt større sandsynlighed for at lykkes og skabe målbare resultater.

I skal beskrive projektets effektkæde i det elektroniske ansøgningsskema og opstille såkaldte indikatorer og målbare succeskriterier (måltal) for hvert af de tre led i effektkæden.

Læs, hvordan I beskriver jeres projekts effektkæde i indikatorvejledningerne.

Hvad er en effektkæde?

En effektkæde beskriver de vigtigste årsags-virkningssammenhænge i et projekt. Hvis I søger om EU-tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden, skal I i det elektroniske ansøgningsskema beskrive jeres projekts effektkæde i tre led:

  • Projektets hovedaktiviteter (de vigtigste handlinger, som udføres)

    Fx at screene 200 virksomheder for vækstpotentiale eller udbyde 4 vejledningsforløb i iværksætteri
  • Projektets output (de leverancer eller "produkter", som projektets aktiviteter umiddelbart skaber)

    Fx 40 konkrete vækstplaner for virksomheder med stort vækstpotentiale eller at 250 personer har deltaget i vejledningsforløb vedrørende iværksætteri
  • Projektets efterfølgende effekter (Regionalfonden) eller efterfølgende resultater (Socialfonden) på kort og langt sigt

    Fx 15 nye vækstvirksomheder eller at 200 personer har forbedret deres iværksætter-kompetencer, og 150 har startet egen virksomhed (resultater på kort sigt)100 af virksomhederne er reelt aktive efter 2 år (resultat på langt sigt).

Strukturfondsprogrammerne er bygget op om effektkæder. Det betyder i praksis, at hvis jeres projekt skal kunne medfinansieres med fondsmidler, så er der bestemte foruddefinerede output og effekter/resultater, som jeres projekt skal skabe. Typisk vil en effektkæde være stærkest, hvis den bygger på positive erfaringer fra lignende projekter eller dokumenteret viden fra fx forskning, som kan sandsynliggøre årsags-virkningssammenhængene i projektet.

Læs mere om effektkæder og indikatorer i indikatorvejledingerne

Det er vigtigt, at Erhvervsstyrelsen kan foretage en kvalificeret risikovurdering af jeres projekt ud fra projektbeskrivelsen.

Indikatorer

Indikatorerne og måltallene skal bruges af jer selv og Erhvervsstyrelsen til at måle og vurdere, om jeres projekts aktiviteter gennemføres som planlagt og skaber de output og resultater, som var forventet.