Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
01.10.2020

Effektivt jysk EU-projekt: Her skaber virksomheder innovative løsninger til gavn for borgernes sundhed

Borgere på hospitaler og plejecentre i Region Midtjylland nyder godt af nye sundheds- og velfærdsprodukter fra innovationssamarbejder i et strukturfondsprojekt hos MedTech Innovation Consortium.

Med det digitale værktøj Demenskammeraten som omdrejningspunkt kan medarbejderne på demensplejehjemmet Fuglsanggården i Norddjurs Kommune skifte afdeling og hurtigt sætte sig ind i borgernes situation og tilstand. Her er leder Helle Thomsen ved at logge ind. Foto: MTIC

Når Helle Thomsen møder på arbejde klokken syv, tænder hun som det første for sin computer og klikker på et digitalt overvågningsværktøj, som har en ganske særlig betydning for Helle, som er leder af Fuglsanggården, Norddjurs Kommunes eneste demensplejehjem.

Via værktøjet ”Demenskammeraten” får hun på kort tid overblik over tilstanden hos de 40 borgere på plejehjemmet, som hun har det øverste ansvar for. Og Helle Thomsen er glad for værktøjet, der er udviklet i et innovationssamarbejde med virksomheden InCare Systems i Struer og forskere fra VIA University College.

Udviklingsarbejdet er foregået i strukturfondsprojektet Circular Co-Creation (CCC), drevet af MedTech Innovation Consortium (MTIC) i Aarhus. CCC er støttet med 14,6 mio. kr. fra EU’s Regionalfond.

Helle Thomsen fortæller:

Tidligere skulle jeg bruge en masse tid på at læse alle journaler, rapporter og notater om borgerne. Nu kan jeg nøjes med Demenskammeraten, hvor man nemt og hurtigt kan hente fælles viden direkte fra patientjournalen og sat sammen i et fælles overblik. Det er jeg stolt af.”

18 spændende innovationssamarbejder

I CCC arbejder virksomheder, kommuner, videninstitutioner og sundhedsvæsenet i Region Midtjylland sammen i en række succesfulde innovationssamarbejder inden for sundheds- og velfærdssektoren.

CCC-programmet har siden starten i 2016 skabt rammerne for 18 innovative samarbejdsprojekter - mange af dem er stadig igangværende. Samarbejdsprojekterne munder alle ud i et koncept, en løsning eller en service, som de private virksomheder i projekterne kan tage med videre i deres produktudvikling - enten som et helt nyt produkt eller som en videreudvikling af et eksisterende produkt.

Virksomhederne får i innovationssamarbejderne en unik viden om og adgang og kontakt til sundhedsvæsenets behov og udfordringer. Desuden får de adgang til testmuligheder og afprøvninger.

Det langsigtede mål i CCC er at skabe vækst hos de deltagende virksomheder. Det er blandt andet lykkedes i Struer-virksomheden InCare Systems, som deltog i udviklingen af Demenskammeraten.

Teknisk direktør Søren Møller understreger:

Det var virkelig vigtigt for vores salg og beskæftigelse at komme med i dette samarbejde.”

Til gavn for borgerne og for virksomhederne

I Demenskammeraten-samarbejdet var målet todelt: Dels at udvikle værktøjer, der kan understøtte plejen af borgere med en demenssygdom på plejecentre, og dels at gøre værktøjerne til en forretning for de deltagende virksomheder.

InCare Systems har solgt Demenskammeraten til en række kommuner, og teknisk direktør Søren Møller er meget tilfreds med innovationssamarbejdet i CCC. Foto: MTIC

Det førte til udviklingen af modulet Demenskammeraten, som i kombination med InCares Personaletavle både tager hånd om det somatiske og det demensfaglige.

Demensmodulet var færdigt i begyndelsen af 2019 og er blevet godt modtaget af kommunerne.

Vi har solgt Demenskammeraten til ni kommuner, hvor i alt 14 plejecentre bruger værktøjet, og yderligere fem kommuner er i gang med at implementere det. Der kommer hele tiden nye kommuner til,” siger Søren Møller.

Han betegner EU-projektet som en unik mulighed for udvikling for virksomhederne: 

Vi havde i forvejen flere værktøjer på vores platform, som blandt andet bruges i ældreplejen, og vi kunne se, at der var et behov derude for en udbygget version, blandt andet om demens. Men vi manglede den faglige viden, der skulle til for at udvikle produktet, og også testmuligheder. Det fik vi først, da vi i MTIC’s projekt blev sat sammen med Helle Thomsen og eksperterne på Center for Aldring og Demens på VIA University College.”

På Fuglsanggården glæder Helle Thomsen sig hver dag over Demenskammeraten:

Værktøjet giver os større sikkerhed, når vi fastlægger den behandling og pleje, som den enkelte borger skal have ud fra den type af demens, som de lider af. Vi har beboerkonferencer op til tre gange om dagen for at vurdere, om borgerne trives. Det er nu langt nemmere at gå til arbejdet med vores fælles viden, og det er blevet nemmere at introducere nye medarbejdere til området. Vi er stadig ikke helt i mål med brug af hele produktet og alle de muligheder, der er i det. Men jeg tror på, at ekstra fokus i det kommende år vil sikre, at vi får det hele og alle med.”

Demenskammeraten er blot ét af de 18 sundheds-teknologiske innovationssamarbejder, som MTIC har igangsat på tværs af videninstitutioner, virksomheder og sundhedsvæsen.

Demenskammeraten giver på ganske kort tid de ansatte på plejehjem med demente borgere et overblik over borgernes fysiske, psykiske og trivselsmæssige tilstand. Foto: InCare Systems

Blandt andet arbejder virksomheden Åte VR med at bruge virtual reality (VR) som læringsredskab i sundhedsvæsenet. I samarbejde med flere kommuner har Åte VR udviklet VR-værktøjet, og for tiden testes det som understøttende redskab, når sundhedspersonalet skal uddannes i håndteringen af specifikke patientgrupper.

Og i det kæmpestore forskningsprojekt Tværspor arbejdes der med tværsektorielle sundhedsdata, som bl.a. ved hjælp af kunstig intelligens kan være med til at forudsige patienternes forløb efter en akutindlæggelse.

EU’s Regionalfond har vigtig rolle

Helle Thomsen, plejehjemsleder i Norddjurs Kommune, har sammen med virksomheden InCare Systems i Struer og VIA University College realiseret ideen om et digitalt værktøj, der bidrager til bedre omsorg for mennesker med demens. Foto: MTIC

I MTIC understreger CEO Tenna Korsbek Andreasen det vigtige i, at EU’s Regionalfond træder til med risikovillig kapital på et tidligt tidspunkt i et udviklingsforløb.

Mødet mellem virksomhederne og det offentlige marked er helt uvurderligt for udviklingen på det velfærds- og sundhedsteknologiske område. Mange af de projekter, som vi har arbejdet med, har udviklet prototyper og koncepter til pipelinen af fremtidens produkter, der efterfølgende skal færdigudvikles ude i virksomhederne. De bliver til produkter, der er med til at sikre de mindre virksomheders vækstmuligheder, både nationalt og internationalt,” siger Tenna Korsbek Andreasen.

Hjemme på Fuglsanggården er plejehjemsleder Helle Thomsen enig i, at strukturfondsmidlerne gjorde forskellen:

Hvis ikke MTIC havde været der, var det aldrig blevet til noget. Jeg er stolt af projektet, som har udviklet sig yderligere, efter at vi afsluttede det.”

FAKTA OM ”Circular Co-Creation”

Projektet løber fra marts 2016 til februar 2021. Målet er at skabe innovationssamarbejder inden for velfærds- og sundhedssektoren mellem forsknings- og uddannelsesinstitutioner (Aarhus Universitet og VIA University College) samt hospitaler og kommuner i Region Midtjylland, og foreløbig er der etableret 18 innovationssamarbejder. Målet er at udvikle nye koncepter, prototyper, forretningsmodeller eller løsninger, som virksomhederne kan kommercialisere eller gå på markedet med. MedTech Innovation Consortium (MTIC) i Aarhus er operatør på projektet, som er medfinansieret af EU’s Regionalfond med 14,6 mio. kr.

Læs mere om MTIC og CCC i Erhvervsstyrelsens projektdatabase

Læs mere om MTIC på projektets hjemmeside

FAKTA OM EU’s Regionalfond

I perioden 2014-2020 investerer EU's Regionalfond, Socialfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Regionalfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet bedre vækstvilkår for små og mellemstore virksomheder, der spiller en vigtig rolle i at skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark. Derfor medfinansierer EU's Regionalfond projekter, der skal:

  • Styrke virksomhedernes innovationsevne
  • Udarbejde vækstplaner for virksomhederne
  • Hjælpe virksomhederne med at blive mere ressourceeffektive.
  • Understøtte bæredygtig, grøn byudvikling i kommuner med over 30.000 indbyggere