Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Digitalisering via ledelse

Erhvervsstyrelsen har haft en ansøgningsrunde for projekter, der vil gøre en landsdækkende indsats for at understøtte digital forretningsudvikling i SMV'er. Det skal ske ved at styrke ledernes og ledende medarbejderes kompetencer inden for digitalisering.

Danmark skal have fuldt udbytte af den digitale omstilling, og virksomhederne skal have gode rammer til at udnytte nye teknologier. 

Digitalisering kan give store gevinster for virksomheder. Den hastige udbredelse af digitale teknologier indebærer imidlertid også udfordringer og risici for virksomhederne, da den digitale omstilling kommer til at indebære store omstillinger i erhvervslivet og på arbejdsmarkedet, hvor mange jobfunktioner vil ændres. Det stiller krav til, at virksomhederne fornyer sig, og at kompetencerne i arbejdsstyrken udvikles i takt med omstilling af jobfunktioner mv.

Erhvervsstyrelsen åbner derfor for projektansøgninger, der skal understøtte digital forretningsudvikling i SMV'er ved at styrke ledere og ledende medarbejderes kompetencer inden for digitalisering. Det sker som led i indsatsområdet SMV:Digital i regeringens Strategi for Danmarks digitale vækst.

EU's Socialfond investerer i alt 36,6 mio. kr. i indsatsen.

Programmet - kort fortalt

Den landsdækkende socialfondsindsats skal understøtte digital forretningsudvikling i SMV'er ved at styrke ledernes og ledende medarbejderes kompetencer inden for digitalisering. Målet med kompetenceudviklingsindsatsen er at øge beskæftigelsen og produktiviteten i de deltagende virksomheder.

Aktiviteter kan fx være:

  • Styrkelse af digitale ledelseskompetencer i SMV’er med vækst­ambitioner, fx via netværk, mentorordninger, efteruddannelse og chef-til-leje-ordninger.
  • Afdækning af lederes og nøglemedarbejderes kompetenceudviklingsbehov i relation til virksomhedens vækststrategi. For at være støtteberettiget skal afdækningen efterfølges af et konkret kompetenceudviklingsforløb inden for digitalisering for ledere og/eller nøglemedarbejdere.
  • Kompetenceudvikling inden for digitalisering af ledere og nøgle­medarbejdere, enten i enkeltvirksomheder eller i et samarbejde mellem virksomheder, fx inden for erhvervsmæssige klynger.
  • Netværk for virksomhedsledere og ansatte inden for digitalisering/digital omstilling, som bidrager til at skabe og understøtte vækst i de deltagende virksomheder gennem fælles erfaringsopbygning med løbende sparring fra eksterne aktører.
  • Tilknytning af personer med mellemlang eller lang videregående uddannelse til konkrete, digitale udviklingsopgaver i private virksomheder, herunder facilitering i forbindelse med matching af virksomheder og højtuddannede. Indsatsen kan eventuelt supplere den eksisterende videnpilotordning og andre specialistformidlingsordninger, som hjælper SMV’er med tidligt at rekruttere højtuddannede specialister.

Ansøgningsmateriale og uddybende information

 

Erhvervsstyrelsen i Silkeborg holdt informationsmøde om ansøgningsrunden tirsdag den 10. april 2018 kl. 13 - 15.

Ansøgning

Ansøgningsfristen var onsdag den 16. maj 2018 kl. 12.00. 

Hver ansøger skulle indsende to ansøgninger: Én ansøgning for de aktiviteter, der skal foregå i Region Sjælland, og én ansøgning for de aktiviteter, der skal foregå i resten af landet.

Årsagen til, at der skulle indsendes to ansøgninger er, at Region Sjælland er udpeget som en såkaldt overgangsregion i EU med egen økonomisk ramme, mens resten af Danmark tilhører de mere udviklede regioner med fælles økonomisk ramme. For at sikre at den kommende indsats bliver landsdækkende, skal der gennemføres aktiviteter i såvel Region Sjælland som de øvrige regioner – og derfor laves to ansøgninger.

Finansiering

Projekt(er) vil blive finansieret gennem den nationale pulje af socialfondsmidler. I alt er der afsat 36,6 mio. kr. til projekt(er) under temaet. Den nationale pulje kan yde EU-medfinansiering svarende til maksimalt 50 pct. af et projekts samlede budget (60 pct. i Region Sjælland). Den ansøgte EU-medfinansiering skal således modsvares af et mindst ligeså stort beløb i national medfinansiering. Den nationale finansiering forventes at komme fra partnerne i projektet, herunder de deltagende virksomheder, men kan også komme fra andre interesserede organisationer og institutioner, inkl. fonde.

Den ansøgte EU-medfinansiering skal i udgangspunktet fordeles med godt 50 pct. i Region Sjælland og knap 50 pct. i resten af landet. Der kan maksimalt søges om 18,5 mio. kr. i EU-medfinansiering til aktiviteter i Region Sjælland og 18,1 mio. kr. i EU-medfinansiering til aktiviteter i de øvrige regioner.

Det forventes, at der under indsatsen gives EU-medfinansiering til én ansøger.