Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Cirkulære forretningsmodeller

Erhvervsstyrelsen har haft en ansøgningsrunde for projekter, der vil gøre en landsdækkende indsats for at forbedre energi- og ressourceeffektiviteten i små og mellemstore virksomheder. Det skal ske gennem udvikling og udbredelse af cirkulære forretningsmodeller.

Effektiv ressourceudnyttelse er ikke bare en miljømæssig gevinst, men også et konkurrenceparameter, fordi grønne forretningsmodeller kan åbne nye markeder for danske virksomheder og styrke virksomhedernes indtjeningsevne. 

Erhvervsstyrelsen åbner derfor for projektansøgninger, der med en landsdækkende indsats vil forbedre energi- og ressourceeffektiviteten i danske SMV'er.

EU's Regionalfond investerer i alt 19,3 mio. kr. i indsatsen.

Programmet - kort fortalt

Den landsdækkende indsats skal gennemføres i to faser, hvor SMV'er dels får afdækket deres potentiale til at blive mere energi- og ressourceeffektive, dels får sparring og rådgivning i forhold til at udarbejde og implementere cirkulære forretningsmodeller. 

Aktiviteter kan fx være:

  • Opbygning af netværk, inkl. samarbejde med kunder og leverandører mv.
  • Tilknytning af en rådgiver, der har erfaring med cirkulær forretningsudvikling
  • Rådgivning hos videninstitution om fx teknologi
  • Rådgivning til beregning af investeringsbehov og forventede resultater
  • Udvikling af business cases og rentabilitetsanalyser af cirkulære forretningsmodeller

Ansøgningsmateriale og uddybende information

 

Det er afgørende, at indsatsen ikke overlapper med eksisterende eller planlagte indsatser.

 

Erhvervsstyrelsen i Silkeborg holdt informationsmøde om ansøgningsrunden tirsdag den 16. januar 2018. 

Ansøgning

Ansøgningsfristen var onsdag den 28. februar 2018 kl. 12.00. 

Hver ansøger skal indsende to ansøgninger: Én ansøgning for de aktiviteter, der skal foregå i Region Sjælland, og én ansøgning for de aktiviteter, der skal foregå i resten af landet.

Årsagen til, at der skal indsendes to ansøgninger er, at Region Sjælland er udpeget som en såkaldt overgangsregion i EU med egen økonomisk ramme, mens resten af Danmark tilhører de mere udviklede regioner med fælles økonomisk ramme. For at sikre at den kommende indsats bliver landsdækkende, skal der gennemføres aktiviteter i såvel Region Sjælland som de øvrige regioner – og derfor laves to ansøgninger.

Finansiering

Projekt(er) vil blive finansieret gennem den nationale pulje af regionalfondsmidler. I alt er der afsat 19,3 mio. kr. til projekt(er) under temaet. Den nationale pulje kan yde EU-medfinansiering svarende til maksimalt 50 pct. af et projekts samlede budget (60 pct. i Region Sjælland). Den ansøgte EU-medfinansiering skal således modsvares af et mindst ligeså stort beløb i national medfinansiering. Den nationale finansiering forventes at komme fra partnerne i projektet, herunder de deltagende virksomheder, men kan også komme fra andre interesserede organisationer og institutioner, inkl. fonde.

Det forventes, at der under indsatsen gives EU-medfinansiering til én ansøger.