Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Whistleblowerordningen

Læs vores privatlivspolitik i forbindelse med whistleblowerordningen.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Erhvervsstyrelsen
Vejlsøvej 29
8600 Silkeborg
CVR-nr.:     10150817
Telefon: 35 29 17 00
Mail: de@erst.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@em.dk

 • På telefon: 33 92 33 50

 • Ved brev: Erhvervsministeriet, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K, att. Databeskyttelsesrådgiver

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Erhvervsstyrelsens kontrol af, om projekter, der opnår EU tilskud fra Regional- og Socialfonden, overholder administrationsloven og bekendtgørelser udstedt i medfør deraf.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden m.v., artikel 125, stk. 4, litra c.
 • Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) artikel 6, stk. 1, litra c og e.
 • Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) § 6.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger, herunder identifikationsoplysninger.
 • Oplysninger om mulige overtrædelser af bl.a. straffeloven, strukturfondsforordningerne, administrationsloven, samt bekendtgørelser udstedt i medfør heraf.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Erhvervsstyrelsen kan videregive oplysninger til politiet, anklagemyndigheden, Rigsrevisionen, EU-Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret, European Anti-Fraud Office og andre offentlige myndigheder til varetagelse af deres opgaver efter deres respektive lovgivninger.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

 • Personoplysningerne kommer fra indsendelse af formularen til Erhvervsstyrelsens whistleblower- ordning for EU’s strukturfonde.

Opbevaring af dine personoplysninger

Hvis der er statsstøtte i det strukturfondsprojekt, som din henvendelse vedrører, skal oplysningerne opbevares indtil udgangen af 2033. Hvis der ikke er statsstøtte i det strukturfondsprojekt, som din henvendelse vedrører, skal oplysningerne opbevares i 5,5 år efter Erhvervsstyrelsens sidste slutudbetaling til projektet.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Erhvervsstyrelsen.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk