Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
01.11.2019

12 mio. kr. fra EU giver strategiske muskler til at få bæredygtig energi ud af Fredericias spildevand og affald

Mange holder op med at tænke over spildevand og affald, når der er trukket ud i toilettet, og det grønne affald er røget i affaldssorteringen. I industribyen Fredericia har et EU-støttet udviklingsprojekt medvirket til, at borgere og virksomheder kan gøre det med ro i sindet. 

Fredericia Spildevand og Energi A/S driver bl.a. Danmarks næststørste renseanlæg, der ligger nogle få hundrede meter fra Lillebælt omkranset af boliger, erhverv og beskyttede naturområder. Det stiller store krav til anlægget, der sigter mod at være energileverandør i 2025 og CO2-neutralt om 10 år. Foto: Fredericia Spildevand og Energi A/S

Det lyder for godt til at være sandt: At et af landets største renseanlæg på få år er blevet til et anlæg, der udover at rense 50.000 borgere og store virksomheders og industriers spildevand, også snart leverer netto el, gas og varme retur til sine borgere – og gødning til landbruget.

Men sådan går det hos Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE), hvor 12 mio. kr. fra EU’s Regionalfond til projektet ”Energioptimering og affaldshåndtering” er ved at ændre fundamentalt på renseanlæggets energiforbrug og samtidig kommunens affaldshåndtering.

Vi er rykket op blandt de 6-7 mest energieffektive renseanlæg i Danmark, og EU-midlerne har skaffet os forudsætningerne for at tage disse skridt. Uden støtten havde vi måske kunnet tage et skridt eller to, men slet ikke på det niveau, hvor vi er nu. Projektet har helt klart skabt meget stor værdi for Fredericia Kommune og dens borgere,” siger Søren Hjortsø Kristensen, adm. dir. i FRSE.

Fredericia er hjemsted for Danmarks næststørste renseanlæg, og effektiv rensning af spildevandet fra kommunens boliger og mange virksomheder er afgørende for det unikke økosystem i Lillebælt.

Ambitiøse mål og kolossale forhold

Ambitionerne er dog langt højere end ”blot” renset spildevand. Sammen med Fredericia Kommunes ambitiøse bystrategi ”Bæredygtig grøn byudvikling” har FRSE to centrale mål:

  • Energi: I 2025 skal renseanlægget have en nettoproduktion af energi, og om 10 år skal det være CO2-neutralt. Det hele skal ske på baggrund af spildevandsrensningen.
  • Affald: Borgernes husholdningsaffald skal ikke længere komposteres og derved belaste miljøet med CO2, men bidrage til biogasproduktion – eventuelt på renseanlægget og samtidig levere gødning til landbruget.

Opgaven er særdeles omfattende og kompliceret, for FRSE er Danmarks mest industribelastede offentlige renseanlæg. Anlægget er dimensioneret til spildevand fra 420.000 personer, men indimellem udsættes anlægget for en stødbelastning svarende til 1.000.000 personer - ikke mindst når virksomhederne producerer på højtryk.

Det er kolossale forhold, vi har. En ny virksomhed bad alene om at måtte belaste anlægget med hvad der svarer til 50.000 personers spildevand, og derfor er vi nødt til at skabe mere fleksibilitet og kapacitet på vores anlæg,” siger driftschef Annemarie Gotfredsen.

Hun har det daglige ansvar for driften af anlægget, der i modsætning til mange andre renseanlæg fortsat ligger dér, hvor det blev anlagt i 70’erne: Tæt på boliger, skov og strand.

Det er helt unikt, at et så stort renseanlæg ligger midt i et område, der er omkranset af boliger og beskyttede naturområder. Fredericia lystbådehavn ligger lige ved siden af, der er 50-75 meter til de nærmeste private boliger, og derfor er vi altid optaget af ikke at støje eller lugte, når vi har aktivitet på anlægget,” forklarer Annemarie Gotfredsen.

Omstillingen fra traditionelt renseanlæg til energiproducent har stået på siden 2013, da anlægget var 65 pct. energineutralt. I 2017, da visionen om energineutralitet i 2020 blev vedtaget af FRSE’s  bestyrelse, var anlægget på 80 pct., men de sidste 20 pct. manglede.

Samtidig undersøgte Fredericia Kommune om grønt husholdningsaffald, der gennem mange år var indsamlet og sendt til CO2-belastende kompostering, fremover kunne indgå i renseanlæggets biogasproduktion.

Strategien var der – udviklingen manglede

Det hele foregik inden for rammerne fra Fredericia Kommunes bystrategi ”Bæredygtig grøn byudvikling”, men FRSE ”havde slet ikke de udviklingsmæssige ressourcer, der skulle til for at indfri de ambitiøse bæredygtighedsmål,” forklarer Søren Hjortsø Kristensen.

Udfordringen krævede nytænkning og flere ressourcer, og derfor gik FRSE i partnerskab med Fredericia Kommune, Det Økologiske Råd, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet i EU-projektet, der fik det lange navn ”Energioptimering og affaldshåndtering – Kildesorteret organisk affald og have- og parkaffald til biogas”.

Udviklingen går mod, at renseanlæg skal være ressourcecentre i en cirkulær økonomi, hvor spildevandet og dets indholdsstoffer omdannes til produkter, der kan indgå i nyttige nye sammenhænge,” siger Peter Daugbjerg Jensen, der er faglig projektleder i EU-projektet.

I EU-projektet er der blandt andet arbejdet med nye metoder til at sænke energiforbruget og med online-målinger i anlægget og på ledningsnettet, som sikrer så lavt energiforbrug som muligt og varsler risiko for overløb ved skybrud. Desuden er der implementeret nye metoder til at belufte spildevandet og rense det for slam, der ender i biogasproduktionen.

I branchen er der stort fokus på at reducere klimabelastningen, og vi ønsker at bidrage til at begrænse udledningen af klimagasser som metan og lattergas,” siger Peter Daugbjerg Jensen.

 

Driftschef Annemarie Gotfredsen ved en af de kolossale klaringstanke, som i samspil med nye metoder i beluftningstankene har sænket energiforbruget og CO2-belastningen. Foto: Erhvervsstyrelsen

Resultaterne har hurtigt indfundet sig: Allerede i 2018 steg afsætningen af fjernvarme fra 250 til 1.000 kW. I år er der igangsat renovering af og byggeri af nye forfældningstanke, som giver mulighed for at udtage mere slam til biogasproduktion og til tider også kunne opsamle mere regnvand via kloaksystemet, så det ikke blot løber igennem anlægget og videre ud i Lillebælt. I 2020 forventes energineutralitet, og fra 2020 begynder næste fase med FN’s verdensmål og CO2-neutralitet i centrum.

Mål indfriet før tid

I Danmark giver EU’s strukturfonde ikke støtte til fysiske anlæg, men bidrager til at skabe rammerne for udvikling. I Fredericia er en stor del af støtten på 12 mio. kr. gået til at udarbejde business cases på de forskellige udviklingsprojekter.

Vi arbejder systematisk med innovation, så det bringer os frem til de strategiske mål. Vi laver business cases på alle investeringstrin, og holder det ikke, laver vi det ikke,” siger Annemarie Gotfredsen.

FRSE har selv investeret omkring 25 mio. kr. i fysiske anlæg og software.

På en række områder har FRSE indfriet sine egne mål før tid, og adm. dir. Søren Hjortsø Kristensen tøver ikke med at pege på EU-støtten som det, der gjorde en afgørende forskel.

Det var de strategiske kræfter, som vi ikke havde. Dem fik vi med EU-projektet, og dermed kan vi tage det sidste træk mod energi- og CO2-neutralitet,” fastslår spildevandsdirektøren.

FAKTA OM "Affaldshåndtering og energioptimering – Kildesorteret og organisk affald og have- og parkaffald til biogas"

Medfinansieres af EU’s Regionalfond med 11,9 mio. kr. Partnere: Fredericia Spildevand og Energi A/S, Fredericia Kommune, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og Det Økologiske Råd. Støtte til vidensopbygning, analyser, kortlægning og udvikling af sunde business cases. Projektet kører fra 1. juni 2017 til 1. juli 2020. 

Læs mere om EU-projektet på Erhvervsstyrelsens projektdatabase

FAKTA OM EU’s Regionalfond

I perioden 2014-2020 investerer EU's Regionalfond, Socialfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Regionalfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet bedre vækstvilkår for små og mellemstore virksomheder, der spiller en vigtig rolle i at skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark. Derfor medfinansierer EU's Regionalfond projekter, der skal:

  • Styrke virksomhedernes innovationsevne
  • Udarbejde vækstplaner for virksomhederne
  • Hjælpe virksomhederne med at blive mere ressourceeffektive.

FAKTA Sådan foregår spildevandsrensning i Fredericia

Fredericia Spildevand og Energi modtager cirka 10 mio. m3 spildevand årligt. Gennem en række rensetrin fjernes først fremmedlegemer fedt og sand. Efterfølgende omsættes organisk stof, og fosfor og kvælstof reduceres betydeligt, inden det rensede spildevand udledes til Lillebælt – 96-98 procent renset. Slammet fra renseprocessen anvendes til produktion af biogas, som omsættes til el, varme og naturgas. Den organiske rest efter bioforgasning bruges til jordforbedring – primært i landbruget. Kilde: Fredericia Spildevand og Energi A/S

FAKTA Renseanlæg i DK

Siden den første Vandmiljøplan kom i 1989, er en stribe – primært lavteknologiske – renseanlæg lukket. Spildevandet renses nu på større og mere effektive renseanlæg, og i 2015 var der 780 anlæg med en kapacitet på over 30 personers spildevand. 92 pct. af spildevandet blev i 2015 renset på de 287 største og mest avancerede renseanlæg. Kilde: Miljøstyrelsen

FAKTA Danmarks 5 største renseanlæg (2017)

Anlæg Kommune Kapacitet (pers.) Udledning
Lynetten Renseanlæg              København kommune             750.000 Øresund
Fredericia Spildevand & E Fredericia kommune   420.000 Lillebælt
Ejby Mølle Renseanlæg  Odense kommune   385.000

Odense Å

Damhusåen Renseanlæg København kommune 350.000 Øresund
Esbjerg vest Renseanlæg Esbjerg kommune 290.000 Grådyb

Kilde: DinGeo.dk

Fredericia Spildevand og Energi er Danmarks næststørste kommunale renseanlæg – kun Lynetten i København er større. Det er Danmarks største industrianlæg – bortset fra en håndfuld meget store virksomheder med stor spildevandsudledning, der har egne anlæg.